od: 2006-10-10
suma odsłon: 1439872
ostatnia edycja treści:
2018-08-10 08:27:17

Majątek spółki

 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.469.500 zł (słownie: osiem milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 16.939 (słownie: szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy.
 2. Kapitał zakładowy Spółki jest w całości pokryty przez Gminę Miasta Toruń.
 3. Majątek obejmuje:
 • majątek trwały m.in.:
  • budynki i budowle,
  • maszyny i urządzenia,
  • środki transportowe,
  • grunty,
  • prawo wieczystego użytkowania;
 • wartości niematerialne i prawne;
 • inwestycje rozpoczęte;
 • majątek obrotowy m.in.:
  • należności krótkoterminowe.

Bilans za 2012 rok

Bilans za 2011 rok

Bilans za 2010 rok

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Kto wytworzył: Aleksandra Wójcik
Data wytworzenia: 2006-01-15 15:06
Kto opublikował: j w
Data publikacji: 2006-01-15 15:06
Kto zmodyfikował Magdalena Krzyżanowska 
Data ostatniej modyfikacji: 2016-05-24 12:23
Ilość odsłon: 5959
Repozytorium zmian
drukuj