Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4645130
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2020-11-24
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:ME/P-73/2020
rodzaj:Dostawa
tryb:Zapytanie ofertowe
przedmiot: Dostawa materiałów eksploatacyjnych (tonerów, tuszy, taśm OKI)

Sprostowanie omyłki pisarskiej:

W zapytaniu ofertowym w punkcie VIII błędnie podano termin składania ofert:

jest: 7.11.2020  r.

winno być 7.12.2020 r.

Punkt ten otrzymuje następujące brzmienie:

VIII. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Ofertę w  formie pisemnej w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem „Oferta na zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących –  nie otwierać przed 7.12.2020 r.” należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu do dnia 7.12.2020 roku, godz. 14.00.
Ofertę stanowi :  Formularz asortymentowo – cenowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz Formularz ofertowy – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego . Oferta powinna być podpisana  przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy, a uprawnienie do podpisania oferty powinno wynikać z odpisu z KRS/CEIDG,
a w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika - z odpowiedniego pełnomocnictwa.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2020-11-24 11:42
Kto opublikował: Natalia Saldat
Data publikacji: 2020-11-24 11:42
Kto zmodyfikował Natalia Saldat 
Data ostatniej modyfikacji: 2020-12-16 10:30
Ilość odsłon: 772
Repozytorium zmian
drukuj