Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 2643843
ostatnia edycja treści:
2022-12-02 10:53:35

Zamówienie publiczne

data:2006-12-11
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:PS/ZP-40/06
rodzaj:dostawy
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Dostawa płynów samochodowych
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości nie przekraczającej 60 000 euro

Zamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o.
87-100 Toruń, ulica Grudziądzka 159 , tel. (0 56) 62 346 87/88, fax.: 62 340 47,
http:// www.mpo.torun.pl, e-mail: renata.markiewicz@mpo.torun.pl  
ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne na dostawę.

Przedmiot zamówienia: Płynów samochodowych – olejów silnikowych, hydraulicznych, przekładniowych i płynów niezamarzających oraz smarów
CPV: 23100000- 4; 23100000 - 5
Termin wykonania zamówienia: 2 styczeń – 31 grudzień 2007 r.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Zamawiający dopuszcza składania ofert równoważnych
Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny tych warunków
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art.22.1 ustawy:
a) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
tj.: będą w stanie finansować zamówienie do czasu otrzymania płatności, przez cały okres realizacji zamówienia będą się znajdowali sytuacji finansowej umożliwiającej terminowe regulowanie zobowiązań wobec Skarbu Państwa oraz swoich kontrahentów,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, oraz posiadają prawo do gospodarowania odpadami,
c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 i 2
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia*
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w pkt 3.
1) aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert,
2) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ustawy i, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych wg zał. nr 2,
3) aktualna decyzja na gospodarowanie odpadami a w przypadku wskazania innego odbiorcy odpadów niż wykonawca umowa z odbiorcą i aktualna decyzja na gospodarowanie odpadami wskazanego odbiorcy odpadów, [ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach- Dz. U. z 2001.62.622 z późn. zm.],
Warunki materialne
Opis oferowanego przedmiotu umowy z którego jasno musi wynikać, że oferowana dostawa spełnia wszystkie stawiane jej wymagania. Opis musi zawierać wszystkie elementy zawarte w zał. Nr 4.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości nie przekraczającej 60 000 euro

Zamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o.
87-100 Toruń, ulica Grudziądzka 159 , tel. (0 56) 62 346 87/88, fax.: 62 340 47,
http:// www.mpo.torun.pl, e-mail: renata.markiewicz@mpo.torun.pl
ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne na dostawę.

Przedmiot zamówienia: Płynów samochodowych – olejów silnikowych, hydraulicznych, przekładniowych i płynów niezamarzających oraz smarów
CPV: 23100000- 4; 23100000 - 5
Termin wykonania zamówienia: 2 styczeń – 31 grudzień 2007 r.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Zamawiający dopuszcza składania ofert równoważnych
Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny tych warunków
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art.22.1 ustawy:
a) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
tj.: będą w stanie finansować zamówienie do czasu otrzymania płatności, przez cały okres realizacji zamówienia będą się znajdowali sytuacji finansowej umożliwiającej terminowe regulowanie zobowiązań wobec Skarbu Państwa oraz swoich kontrahentów,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, oraz posiadają prawo do gospodarowania odpadami,
c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 i 2
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia*
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w pkt 3.
1) aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert,
2) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ustawy i, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych wg zał. nr 2,
3) aktualna decyzja na gospodarowanie odpadami a w przypadku wskazania innego odbiorcy odpadów niż wykonawca umowa z odbiorcą i aktualna decyzja na gospodarowanie odpadami wskazanego odbiorcy odpadów, [ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach- Dz. U. z 2001.62.622 z późn. zm.],
Warunki materialne
Opis oferowanego przedmiotu umowy z którego jasno musi wynikać, że oferowana dostawa spełnia wszystkie stawiane jej wymagania. Opis musi zawierać wszystkie elementy zawarte w zał. Nr 4.
Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymogom określonym przez zamawiającego
1) karty charakterystyki substancji chemicznej dla wszystkich asortymentów,
2) świadectwo mieszalności wystawione przez akredytowane laboratorium dla olejów , o których mowa w poz.1 – 6 zał. 4 do siwz (w przypadku oferowania produktów innych niż koncernu ORLEN)
Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
specjalista ds. zamówień publicznych - Renata Markiewicz, tel.056 63 98 166
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem
Kierownik Wydziału Technicznego – Zbigniew Czyżniewski, tel. 056 63 98 141

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 11.12. 2006 r., godz. 10.00
Termin otwarcia ofert 11.12. 2006 r. godz 10.15, sala 209
Okres związania ofertą 30 dni

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena - 100 %

SIWZ jest dostępna na stronie internetowej www.mpo.torun.pl
W kasie w siedzibie Zamawiającego w cenie 20 zł/ netto lub na pisemny wniosek za zaliczeniem pocztowym.


Postępowanie ogłoszono dnia 29.11.2006 r.

SIWZ - oleje_07.pdf
*
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2006-12-08 14:03
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2006-12-08 14:03
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2006-12-14 08:57
Ilość odsłon: 1361
Repozytorium zmian
drukuj