Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4416944
ostatnia edycja treści:
2024-05-16 09:59:35

Zamówienie publiczne

data:2006-12-20
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:PR/ZP-42/06
rodzaj:usługi
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Usługa wykonania opracowania - " Wytyczne techniczne zamknięcia składowiska wraz z harmonogramem działań związanych z rekultywacją Miejskiego Składowiska Odpadów w Toruniu przy ul. Kociewskiej.

Numer sprawy:   PR/ZP- 42/06

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości nie przekraczającej 60 000 euro

Zamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania  Spółka z o.o. 
87-100 Toruń, ulica Grudziądzka 159 , tel. (0 56) 62 346 87/88, fax.: 62 340 47,
http:// www.mpo.torun.pl, e-mail: renata.markiewicz@mpo.torun.pl
ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne na usługę.

Przedmiot zamówienia: Usługa wykonania  opracowania - „Wytyczne techniczne zamknięcia wraz z harmonogramem działań związanych z rekultywacją Miejskiego Składowiska Odpadów w Toruniu przy ulicy Kociewskiej”.

Termin wykonania zamówienia: 28 luty 2007 r. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Warunki udziału w postępowaniu
1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art.22.1 ustawy:
a) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i  finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
tj.:  będą w stanie finansować zamówienie do czasu otrzymania płatności, przez cały okres realizacji zamówienia będą się znajdowali sytuacji finansowej umożliwiającej terminowe regulowanie zobowiązań wobec Skarbu Państwa oraz swoich kontrahentów,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj.:
wykonywali w okresie 3 ostatnich lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania
o zamówienie publiczne (usługi wykonane po 6.12.2003), a jeżeli okres działalności jest krótszy-
w tym okresie minimum 2 usługi  których przedmiotem było wykonanie koncepcji – wytycznych technicznych lub projektu rekultywacji składowiska odpadów o wartości nie niższej niż 25 000 zł/netto każdej z nich. W celu spełnienia w/w warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych prac wraz z oświadczeniem, ze wskazane w wykazie usługi zostały wykonane należycie [wg zał. 4 do niniejszej siwz],
c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 i 2
Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu.
 - aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert,
- oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ustawy i, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych
wg zał. nr 2,
- wykaz wykonanych usług wg zał. nr 3,
Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
  specjalista ds. zamówień publicznych  - Renata Markiewicz, tel.056 63 98 166
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem- Barbara Mikołajska,
  
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia  20.12. 2006 r., godz. 10.00
Termin otwarcia ofert  20.12. 2006 r. godz 10.15, sala 209
Okres związania ofertą 30 dni
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena -  100  %
SIWZ jest dostępna na stronie internetowej www.mpo.torun.pl

W kasie w siedzibie Zamawiającego w cenie  21zł/ netto lub na pisemny wniosek za zaliczeniem pocztowym.

Postępowanie ogłoszono dnia 6.12.2006 r.

SIWZ - Projekt_rekul.pdf\

Pytania i odpowiedzi:

Zestaw 1

 
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2006-12-08 14:11
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2006-12-08 14:11
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2006-12-22 10:08
Ilość odsłon: 1625
Repozytorium zmian
drukuj