Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 2644029
ostatnia edycja treści:
2022-12-02 10:53:35

Zamówienie publiczne

data:2006-12-22
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:AM/ZP-41/06
rodzaj:Dostawy
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Dostawa farb olejnych, ftalowych, renowacyjnych i rozpuszczalników

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości nie przekraczającej 60 000 euro

Zamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania  Spółka z o.o. 
87-100 Toruń, ulica Grudziądzka 159 , tel. (0 56) 63 98 119 fax.: 056 63 98 120,
http:// www.mpo.torun.pl, e-mail: renata.markiewicz@mpo.torun.pl
ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne na dostawę.

Przedmiot zamówienia:  Dostawa farb olejnych , ftalowych, renowacyjnych, rozpuszczalników i akcesorów malarskich
CPV: 24350000-2; 24312210-9
Termin wykonania zamówienia: od daty zawarcia umowy 12 miesięcy. 
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Zamawiający dopuszcza składania ofert równoważnych
Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny tych warunków 
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art.22.1 ustawy:
a) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i  finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
tj.:  będą w stanie finansować zamówienie do czasu otrzymania płatności, przez cały okres realizacji zamówienia będą się znajdowali sytuacji finansowej umożliwiającej terminowe regulowanie zobowiązań wobec Skarbu Państwa oraz swoich kontrahentów,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz  dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 i 2
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia*
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu:
1) aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert,
2) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ustawy i, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych wg zał. nr 2,
Warunki materialne
Opis przedmiotu umowy – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę załącznik  Nr 4.
Wymagane dokumenty i oświadczenia  potwierdzające, że oferowane dostawy  odpowiadają wymogom określonym przez zamawiającego
1) karty charakterystyki substancji chemicznej dla wszystkich asortymentów,

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
  specjalista ds. zamówień publicznych  - Renata Markiewicz, tel.056 63 98 166
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem
   Kierownik Wydziału Technicznego – Zbigniew Czyżniewski,  tel. 056 63 98 141
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia  22.12. 2006 r., godz. 10.00
Termin otwarcia ofert  22.12. 2006 r. godz 10.15, sala 209
Okres związania ofertą 30 dni
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena -  100 %
SIWZ jest dostępna na stronie internetowej www.mpo.torun.pl lub
w kasie  siedziby Zamawiającego w cenie 20 zł/ netto lub na pisemny wniosek za zaliczeniem pocztowym.

Specyfikacja.pdf

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2006-12-12 12:12
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2006-12-12 12:12
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2007-01-08 14:43
Ilość odsłon: 1299
Repozytorium zmian
drukuj