Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4424509
ostatnia edycja treści:
2024-05-16 09:59:35

Zamówienie publiczne

data:2006-12-04
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:OU/ZP-38/06
rodzaj:usługi
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa majątku Zamawiającego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości nie przekraczającej 60 000 euro

Zamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania  Spółka z o.o. 
87-100 Toruń, ulica Grudziądzka 159 , tel. (0 56) 62 346 87/88, fax.: 62 340 47,
http:// www.mpo.torun.pl, e-mail: renata.markiewicz@mpo.torun.pl
ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne na dostawę.

Przedmiot zamówienia: Kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa majątku  Zamawiającego
CPV: 66330000-1; 66330000-2:

Termin wykonania zamówienia: 1 styczeń – 31 grudzień 2007 r. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Warunki udziału w postępowaniu
1) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia, tj.:, posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej.

2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, – tj.:, na dzień 30.06.2006 roku mają wskaźnik pokrycia funduszu ubezpieczeniowego lokatami o wartości większej od 100% oraz, którzy na dzień 30.06.2006 roku mają wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi o wartości większej od 100%.

3) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz  dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, - tj.: posiadają przynajmniej jedną delegaturę na terenie miasta Torunia upoważnioną do prowadzenia pełnej likwidacji szkód łącznie z wydaniem decyzji o wypłacie odszkodowań, posiadają doświadczenie w zakresie ubezpieczenia tj. Wykonawcy którzy wykonali w okresie ostatnich 3 lat prowadzenia działalności (usługi wykonane po grudniu 2003, nie wcześniejsze) lub obecnie wykonują, , usługi porównywalne swoim charakterem i wartością z przedmiotem zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie oraz potwierdzą, że wskazane usługi zostały wykonane z należytą starannością,- poprzez porównywalne usługi zamawiający rozumie ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne  o wartości rocznej składki ubezpieczeniowej  przekraczającej kwotę 200 000 zł.

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia*
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych wraz z ofertą
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu.
 
1) pis oferowanego zakresu ubezpieczenia dla poszczególnych polis wg wymagań zawartych w pkt.1 siwz „ Opis przedmiotu zamówienia”. Z opisu jasno musi wynikać, że Wykonawca spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego oraz, że oferuje dodatkowe warunki ubezpieczenia, które będą oceniane zgodnie z dyspozycją zawartą w pkt.6 siwz. Opis winien również zawierać specyfikację cenową dla poszczególnych ryzyk ubezpieczeniowych – zał. - 1a do siwz oraz informację o wysokości franszyzy integralnej (w wartości euro),

2) tekst ogólnych warunków ubezpieczenia stosowany przez zakład ubezpieczeń,

3) aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert,

4) pozwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej,

5) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ustawy i, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych - [zał. nr 2],

6) wykaz usług wykonanych wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie  - [zał. nr 6].

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
  specjalista ds. zamówień publicznych  - Renata Markiewicz, tel.056 63 98 166
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem
   dyspozytor ds. transportu – Witold Lewandowski -  tel. 056 63 98 135

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia  04.12. 2006 r., godz. 10.00
Termin otwarcia ofert  04.12. 2006 r. godz 10.15, sala 209
Okres związania ofertą 30 dni

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena -  75  %
klauzule rozszerzające – 25%

 

SIWZ jest również dostępna w kasie sidziby Zamawiającego w cenie 58 zł/netto lub na pisemny wniosek za zaliczeniem pocztowym.


Postępowanie ogłoszono dnia 22.10.2006 r.

siwz.pdf

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2006-12-14 08:19
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2006-12-14 08:19
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2006-12-14 09:27
Ilość odsłon: 1390
Repozytorium zmian
drukuj