Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4391069
ostatnia edycja treści:
2024-05-16 09:59:35

Zamówienie publiczne

data:2006-12-18
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:UD/ZP-43/06
rodzaj:usługi
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Usługi wycięcia drzew

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości nie przekraczającej 60 000 euro

Zamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o.
87-100 Toruń, ulica Grudziądzka 159 , tel. (0 56) 62 346 87/88, fax.: 62 340 47,
http:// www.mpo.torun.pl, e-mail: renata.markiewicz@mpo.torun.pl
ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne na dostawę.

Przedmiot zamówienia: Usługi wycinania drzew
CPV: 77 21 14 00 - 6
Termin wykonania zamówienia: od daty zawarcia umowy 8 tygodni.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny tych warunków
1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art.22.1 ustawy:
a) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia,
b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
a w szczególności są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia a szczególności posiadają min 3 pilarki łańcuchowe do cięcia drzew i min.3 osoby z uprawnieniami do wykonywania zawodu pilarza, które winne być przeszkolone w zakresie zasad BHP oraz posiadać aktualne karty zdrowia z wpisem, że osoba jest zdolna do pracy na stanowisku pilarza. Wykonawcy którzy wykonali w okresie ostatnich 3 lat prowadzenia działalności (usługi wykonane po grudniu 2003, nie wcześniejsze) - minimum 1 lub obecnie wykonują, usługi porównywalne swoim charakterem i wartością z przedmiotem zamówienia. Przez porównywalne Zamawiający rozumie usługi związane z wycinką drzew o wartości kontraktu min.30 000 zł netto.
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24.ust.1 i 2
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art.22.1 ustawy:
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia*
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.
Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu:
1) aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert,
2) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ustawy i, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych wg zał. nr 2,
3) wypełniony formularz ofertowy z przynależnymi doń oświadczeniami.
Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
specjalista ds. zamówień publicznych - Renata Markiewicz, tel.056 63 98 166
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem
Inspektor ds. nadzoru budowlanego- Andrzej Białoskórski tel. 056 63 98 169
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 03.01. 2007 r., godz. 10.00
Termin otwarcia ofert 03.01 2007 r. godz 10.15, sala 209
Okres związania ofertą 30 dni
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena - 100 %
SIWZ jest dostępna na stronie internetowej www.mpo.torun.pl

lub w kasie siedziby Zamawiającego w cenie 14 zł/ netto lub na pisemny wniosek za zaliczeniem pocztowym.

siwz pdf - wycinka drzew

inwentaryzacja pdf.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2006-12-18 13:30
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2006-12-18 13:30
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2007-02-26 09:12
Ilość odsłon: 1570
Repozytorium zmian
drukuj