Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4645174
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2007-01-10
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:MZ/ZP-01.07
rodzaj:usługi
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Monitorowanie zanieczyszczeń

Numer sprawy: MZ /ZP- 01/07

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości nie przekraczającej 60 000 euro
upload/File/eko- projekt 2.pdfZamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o.
87-100 Toruń, ulica Grudziądzka 159 , tel. (0 56) 62 346 87/88, fax.: 62 340 47,
http:// www.mpo.torun.pl, e-mail: renata.markiewicz@mpo.torun.pl
ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne na usługę.

Przedmiot zamówienia: Monitorowania zanieczyszczeń
CPV: 90 31 31 20 - 1
Termin wykonania zamówienia: 01.03.2007 r. – 31.01.2009 r.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny tych warunków

a) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
tj.: będą w stanie finansować zamówienie do czasu otrzymania płatności, przez cały okres realizacji zamówienia będą się znajdowali sytuacji finansowej umożliwiającej terminowe regulowanie zobowiązań wobec Skarbu Państwa oraz swoich kontrahentów,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj.:
obecnie wykonują lub wykonywali z należytą starannością w okresie 3 ostatnich lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o zamówienie publiczne (usługi wykonane po 6.12.2003), a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 3 usługi, których przedmiotem było wykonanie monitoringu składowiska odpadów o wartości nie niższej niż
25 000 zł/netto każdej z nich oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności:
Wykonawcy posiadający pompę z agregatem prądotwórczym o wydajności min 2 litry/ minutę do wstępnego odpompowania wód podziemnych przed poborem prób zapewniającą sprawne wykonanie minimum 3-krotnego odpompowania wód w piezometrach (otworach obserwacyjnych o wymiarach: średnica 110 mm, głębokość do 10 m) oraz dysponujący laboratorium badawczym posiadającym wdrożony system jakości w rozumieniu przepisów o normalizacji.
c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 i 2

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia*
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu:
1) aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert,

2) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ustawy i, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych wg zał. nr 2 siwz,

3) wykaz wykonanych usług oraz dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wskazanych w wykazie prac (referencje), wg zał. siwz 

4) certyfikat – potwierdzony za zgodność z oryginałem, że laboratorium badawcze posiada wdrożony system jakości w rozumieniu przepisów o normalizacji,

5) wykaz posiadanego sprzętu i potencjał kadrowy wg zał. siwz .

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
specjalista ds. zamówień publicznych - Renata Markiewicz, tel.056 63 98 166
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem
Główny specjalista ds. ochrony środowiska – Barbara Nikołajska, tel. 056 62 329 39

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 24.01. 2007 r., godz. 10.00
Termin otwarcia ofert 24.01. 2007 r. godz 10.15, sala 206
Okres związania ofertą 30 dni

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena - 100 %

SIWZ jest dostępna na stronie internetowej www.mpo.torun.pl lub
w kasie siedziby Zamawiającego w cenie 20 zł/ netto lub na pisemny wniosek za zaliczeniem pocztowym. 


siwz -pdfupload/File/siwz - monitoring 2.pdf 

pyt pdf.

pyt pdf 2

termin realizacji zamówienia - 01.02.2007 - 31.01.2010 r. błędnie zapisano datę zakończenia postępwoania [31.01.20010 r.]

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2007-01-10 14:44
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2007-01-10 14:44
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2007-02-26 09:14
Ilość odsłon: 1223
Repozytorium zmian
drukuj