Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4403700
ostatnia edycja treści:
2024-05-16 09:59:35

Zamówienie publiczne

data:2007-02-19
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:OS/ZP-04/07
rodzaj:dostawy
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Dostawa opon samochodowych, dętek i ochraniaczy kół

Numer sprawy: OS/ZP- 04/07

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości nie przekraczającej 60 000 euro

Zamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o.
87-100 Toruń, ulica Grudziądzka 159 , tel. (0 56) 62 346 87/88, fax.: 62 340 47,
http:// www.mpo.torun.pl, e-mail: renata.markiewicz@mpo.torun.pl
ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne na usługę.

Przedmiot zamówienia: Dostawa opon samochodowych, dętek i ochraniaczy kół
CPV: 25 11 18 00 -0; 25 11 15 00 – 7; 25 11 15 20 -
3

Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny tych warunków
1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art.22.1 ustawy:

a) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
tj.: będą w stanie finansować zamówienie do czasu otrzymania płatności, przez cały okres realizacji zamówienia będą się znajdowali sytuacji finansowej umożliwiającej terminowe regulowanie zobowiązań wobec Skarbu Państwa oraz swoich kontrahentów,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności obecnie wykonują lub wykonali z należytą starannością w okresie 3 ostatnich lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o zamówienie publiczne (dostawy wykonane po 19.02.2004 r.), a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie, minimum 3 dostawy, których przedmiotem były dostawy ogumienia samochodowego o wartości nie niższej niż 200 000 zł/netto każdej z nich.

c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 i 2

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia* w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych poniżej.

O ile zaistnieją okoliczności, które powodowałyby unieważnienie postępowania to zamawiający na mocy art. 26.1 pkt3 i 4 ustawy:
a) w wyznaczonym przez siebie terminie wezwie wykonawców do uzupełnienia wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu lub poprawienia dokumentów zawierających błędy,
b) w wyznaczonym przez siebie terminie wezwie wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie przez oferowane wyroby warunków określonych przez zamawiającego w siwz.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu.

1) aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert,

2) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ustawy i, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych wg zał. nr 2,

3) wykaz wykonanych dostaw oraz dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wskazanych
w wykazie prac (referencje),

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
specjalista ds. zamówień publicznych - Renata Markiewicz, tel.056 63 98 166
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem- st. ref .ds. administracji – Wanda Gębicka, tel.056 63 98 129

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 27.02 . 2007 r., godz. 10.00
Termin otwarcia ofert 27. 02. 2007 r. godz 10.15, sala 206
Okres związania ofertą 30 dni

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena - 100 %

SIWZ jest dostępna ( do pobrania) na stronie internetowej oraz w kasie w siedzibie Zamawiającego w cenie 19 zł/ netto lub na pisemny wniosek za zaliczeniem pocztowym.

siwz - pdf

zał 5 do siwz

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2007-02-19 07:46
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2007-02-19 07:46
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2007-03-14 10:51
Ilość odsłon: 1240
Repozytorium zmian
drukuj