od: 2006-10-10
suma odsłon: 1995703
ostatnia edycja treści:
2020-07-06 09:15:10

Zamówienie publiczne

data:2007-03-21
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:GO/ZP-16a -2/06
rodzaj:usługi
tryb:informacja o wyborze oferty
przedmiot: Informacja o wyborze oferty na pełnienie roli inżyniera kontraktuINFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu
przy ul. Grudziądzkiej 159

NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN

tel. 056 63 98 119; fax. 056 63 98 120
www.mpo.torun.pl


Dnia 23.11.2006 r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę.

Pełnienie roli inżyniera kontraktu przy realizacji projektu Gospodarka odpadami komunalnymi w Toruniu 2004/PL/16/C/PE/023

Ogłoszenie o postępowaniu opublikowano w Dzienniku Wspólnot Europejskich dnia 01.12.2006 r. pod numerem 2006/S – 2229-245773, na stronie internetowej i w siedzibe Zamawiającego.

Termin składania ofert upłynął dnia 15.01.2007 r. o godz. 12.00

Liczba złożonych ofert - 6


1. Za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez
Konsorcjum PROKSEN SP. Z O.O. z siedzibą w Toruniu przy ul. Lubickiej 44 i DOM INŻYNIERSKI PROMIS S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Stoisława 2.

Uzasadnienie wyboru – oferta z naijnższą ceną, zgodnie z kryterium wyboru opisanym w siwz.

2. Z postępowania zostało wykluczone KONSORCJUM BUD INWENT SP. Z O. O. z siedzibą w Warszawie przy ul. Filtrowej 67 bud. d, lok. 111 i B – Act z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Paderewskiego 24, gdyż wykonawca nie spełnił warunku uczestnictwa w postępowaniu. Jednym z warunków uczestnictwa w postępowaniu było wykazanie, że wykonawca dysponuje osobami z odpowiednim doświadczeniem i kwalifikacjami zawodowymi mogącymi wykonać niniejsze zamówienie. Zamawiający żądał, aby inżynier technolog legitymował się wyższym wykształceniem technicznym, minimum 10 letnim doświadczeniem zawodowym, z którego winno wynikać minimum 5 letnie doświadczenie związane z realizacją podobnych do przedmiotu zamówienia obiektów i instalacji gospodarki odpadami – IDW pkt9, podpunkt 3) litera a). Wskazana przez wykonawcę osoba mająca pełnić rolę inżyniera technologa nie legitymuje się 5 letnim doświadczeniem zawodowym przy realizacji podobnych do niniejszego przedmiotu zamówienia obiektów i instalacji gospodarki odpadami.
Podstawa wykluczenia jest unormowana w art. 24 ust 1 pkt10 przytoczonej ustawy.

3. Żadna z pozostałych ofert nie została odrzucona.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2007-02-22 09:43
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2007-02-22 09:43
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2007-03-26 12:28
Ilość odsłon: 1012
Repozytorium zmian
drukuj