Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4424155
ostatnia edycja treści:
2024-05-16 09:59:35

Zamówienie publiczne

data:2007-03-14
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:PO/ZP-05/07
rodzaj:dostawy
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Dostawa pojemników z tworzyw PE-HD do gromadzenia odpadów

Numer sprawy: PO/ZP- 05/07

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości przekraczającej 60 000 euro ale nie przekraczającej kwot o, których mowa w art.11 ust. 8

Zamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o.
87-100 Toruń, ulica Grudziądzka 159 , tel. 056 63 98 119, fax.: 056 63 98 120,
http:// www.mpo.torun.pl, e-mail: renata.markiewicz@mpo.torun.pl
ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne na usługę.

Przedmiot zamówienia: Dostawa pojemników z tworzyw PE-HD do gromadzenia odpadów.
CPV: 25.22.33.00 – 3 E029 -2
Zamawiający oczekuje sukcesywnych dostaw fabrycznie nowych pojemników wykonanych z granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości przeznaczonych do gromadzenia odpadów (bioodpady, tworzywa sztuczne i metale, papier, odpady zmieszanie). Pojemniki winne być przystosowane do opróżniania przez samochody ciężarowe – śmieciarki. Wielkość zamówienia pojemniki o pojemności 120 litrów na Bioodpady 1800 szt. i do odpadów zmieszanych – 1120 szt. w tym 420 szt. z wkładem o pojemności 60 l., pojemniki o pojemności 1100 litrów -100 szt., pojemniki o pojemności 240 litrów – 400 szt.

Termin wykonania zamówienia: od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2007 r.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny tych warunków

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia,
b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.: będą w stanie sfinansować zamówienie do czasu otrzymania płatności, przez cały okres realizacji zamówienia będą się znajdowali sytuacji finansowej umożliwiającej terminowe regulowanie zobowiązań wobec Skarbu Państwa oraz swoich kontrahentów.
c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia w sposób zaproponowany w ofercie i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności: wykonać z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat prowadzenia działalności, ( w przypadku dostaw okresowych lub ciągłych wykonywanych), przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania (dostawy wykonane po 14.03.2004 r.), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwie dostawy, których przedmiotem była dostawa pojemników z tworzyw do gromadzenia odpadów o wartości każdej z nich co najmniej 250 000 PLN netto.
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24.ust.1 i 2.

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia* w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych poniżej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu.

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
-oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ustawy i, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych [wg zał. nr 2],
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich; dopuszcza się złożenie oświadczenia przez Pełnomocnika konsorcjum występującego w imieniu wszystkich jego uczestników),

- wykaz wykonanych dostaw wg treści zawartych w zał4 do siwz,
- dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wyszczególnionych w wykazie dostaw.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymogom określonym przez zamawiającego

- atest PZH,
- deklaracja zgodności z normą,
- opis oferowanych pojemników - wg parametrów opisanych w zał5 siwz,

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
specjalista ds. zamówień publicznych - Renata Markiewicz, tel.056 63 98 166
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem- st. Mistrz ds. oczyszczania – Wojciech Dąbrowski, tel.056 63 98 121

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 04.04. 2007 r., godz. 10.00
Termin otwarcia ofert 04.04. 2007 r. godz 10.15, sala 206
Okres związania ofertą 30 dni

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena - 100 %

SIWZ będzie umieszczona na stronie internetowej www.mpo.torun.pl po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych.
Ogłoszenie do publikacji zostało przekazane w dniu 14 marca 2007 r.
SIWZ można również nabyć w kasie w siedzibie Zamawiającego w cenie 24,40 zł lub na pisemny wniosek za zaliczeniem pocztowym lub w kasie Zamawiającego. 

Postępowanie wszczęto dnia 14.04.2007 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2007-03-14 10:50
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2007-03-14 10:50
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2007-04-10 14:19
Ilość odsłon: 1215
Repozytorium zmian
drukuj