od: 2006-10-10
suma odsłon: 1996223
ostatnia edycja treści:
2020-07-06 09:15:10

Zamówienie publiczne

data:2007-04-12
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:PM/ZP-06/07
rodzaj:dostawy
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Dostawa pojemników i kontenerów metalowych do gromadzenia odpadów.

Numer sprawy:  PM/ZP- 06/07

 

ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

o szacunkowej wartości przekraczającej 60 000 euro, ale nie przekraczającej kwot o, których mowa w art.11 ust. 8

 

Zamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania  Spółka z o.o. 

87-100 Toruń, ulica Grudziądzka 159 , tel. 056 63 98 119, fax.: 056 63 98 120,

http:// www.mpo.torun.pl, e-mail: renata.markiewicz@mpo.torun.pl

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne na usługę.

 

Przedmiot zamówienia: Dostawa pojemników i kontenerów metalowych do gromadzenia odpadów.

CPV: 28.21.31.00 – 9 E029 -2

 

Zamawiający oczekuje sukcesywnych dostaw fabrycznie nowych pojemników metalowych w następujących asortymentach i wielkości: ZW- 15 m3 – 2 szt., ZW -22m3 – 3 szt., ZW -30 m3 – 2 szt., ZW -1,3 m3 -2 szt., ZW-2,5 m3 – 3 szt., PA – 1100 -200 szt., oraz  naprawy pojemników i kontenerów  będących w eksploatacji.: ZW -28 m3 – 10 szt., KP-7 -10 szt., PA -1100 – 125 szt.

 

Termin wykonania zamówienia: od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2007 r. 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

 

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny tych warunków 

 

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający następujące warunki:

a)       posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia,

b)       znajdują się w sytuacji ekonomicznej i  finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.: będą w stanie sfinansować zamówienie do czasu otrzymania płatności, przez cały okres realizacji zamówienia będą się znajdowali sytuacji finansowej umożliwiającej terminowe regulowanie zobowiązań wobec Skarbu Państwa oraz swoich kontrahentów.

c)       posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz  dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia w sposób zaproponowany w ofercie i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności: wykonać z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat prowadzenia działalności, ( w przypadku dostaw okresowych lub ciągłych wykonywanych), przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania (dostawy wykonane po 20.03.2004 r.), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwie dostawy, których przedmiotem była dostawa pojemników i kontenerów do gromadzenia odpadów o wartości każdej z nich co najmniej 250 000 PLN netto.

d)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24.ust.1 i 2.

 

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia* w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych poniżej.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu.
 

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),

-oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ustawy i, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych [wg zał. nr 2],
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich; dopuszcza się złożenie oświadczenia przez Pełnomocnika konsorcjum występującego w imieniu wszystkich jego uczestników),

 

 - wykaz wykonanych dostaw wg treści zawartych w zał. 5 do siwz,

- dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wyszczególnionych w wykazie dostaw.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia  potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymogom określonym przez zamawiającego

 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa,

- deklaracja zgodności z normą,

- opis oferowanych pojemników i kontenerów - wg parametrów opisanych w zał. 5 siwz,

 

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :

- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
  specjalista ds. zamówień publicznych  - Renata Markiewicz, tel.056 63 98 166

- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem- st. mistrz ds. oczyszczania – Wojciech Dąbrowski, tel.056 63 98 121
  

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 12.04. 2007 r., godz. 10.00

Termin otwarcia ofert  12.04. 2007 r. godz 10.15, sala 206

Okres związania ofertą 30 dni

 

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena -  100  %

 

SIWZ będzie umieszczona na stronie internetowej www.mpo.torun.pl po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Ogłoszenie do publikacji zostało przekazane w dniu 20 marca 2007 r.

SIWZ można również  nabyć  w kasie w siedzibie Zamawiającego w cenie  30,50 zł lub na pisemny wniosek za zaliczeniem pocztowym.

Postępowanie ogłoszono dnia 20.04.2007 r.

 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2007-03-20 10:04
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2007-03-20 10:04
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2007-04-13 09:08
Ilość odsłon: 896
Repozytorium zmian
drukuj