od: 2006-10-10
suma odsłon: 1999415
ostatnia edycja treści:
2020-07-06 09:15:10

Zamówienie publiczne

data:2007-04-03
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:WO/ZP-07/07
rodzaj:dostawy
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Worki z tworzyw sztucznych do gromadzenia odpadów

Numer sprawy: WO/ZP- 07/07

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości nie przekraczającej 60 000 euro

Zamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o.
87-100 Toruń, ulica Grudziądzka 159 , tel. (0 56) 62 346 87/88, fax.: 62 340 47,
http:// www.mpo.torun.pl, e-mail: renata.markiewicz@mpo.torun.pl
ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne na dostawę.

Przedmiot zamówienia: Worki z tworzyw sztucznych do gromadzenia odpadów
CPV: 25.22.21.00.-4

Termin wykonania zamówienia: 9 maja 2007 r. – 9 maja 2008 r.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny tych warunków
1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art.22.1 ustawy:

a) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
tj.: będą w stanie finansować zamówienie do czasu otrzymania płatności, przez cały okres realizacji zamówienia będą się znajdowali sytuacji finansowej umożliwiającej terminowe regulowanie zobowiązań wobec Skarbu Państwa oraz swoich kontrahentów,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj.: obecnie wykonują lub wykonali z należytą starannością w okresie 3 ostatnich lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o zamówienie publiczne (dostawy wykonane po 16.04.2004 r.), a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 3 dostawy, których przedmiotem była dostawa worków z tworzyw sztucznych o wartości minimum
180 000 zł/netto każdej z nich oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 i 2

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 i 2

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia* w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych poniżej.

O ile nie zaistnieją okoliczności, które powodowałyby unieważnienie postępowania to zamawiający na mocy art. 26.1 pkt3 i 4 ustawy:
a) w wyznaczonym przez siebie terminie wezwie wykonawców do uzupełnienia wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu lub poprawienia dokumentów zawierających błędy,
b) w wyznaczonym przez siebie terminie wezwie wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie przez oferowane wyroby warunków określonych przez zamawiającego w siwz.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu.

1) aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert,

2) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ustawy i, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych wg zał. nr 2,

3) wykaz wykonanych dostaw oraz dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wskazanych w wykazie prac (referencje),

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymogom określonym przez zamawiającego

1) Opis przedmiotu zamówienia wraz z dostarczeniem prób poszczególnych asortymentów,
2) Dokumenty potwierdzające, że worki zostały wykonane z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania – atest PZH.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
specjalista ds. zamówień publicznych - Renata Markiewicz, tel.056 63 98 166
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem- inspektor ds. zbiórki odpadów surowcowych – Joanna Pepłowska, tel.056 63 98 173

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 16.04 . 2007 r., godz. 10.00
Termin otwarcia ofert 16.04. 2007 r. godz 10.15, sala 206
Okres związania ofertą 30 dni

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena - 100 %

SIWZ jest dostępna na stronie internetowej www.mpo.torun.pl

W kasie w siedzibie Zamawiającego w cenie 17zł/ netto l+ 22%VAT lub na pisemny wniosek za zaliczeniem pocztowym.


siwz - pdf

Zał 1a do siwz pdf -

Zał 5 do siwz - pdf -

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2007-04-03 11:44
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2007-04-03 11:44
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2007-04-17 13:20
Ilość odsłon: 891
Repozytorium zmian
drukuj