Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4430289
ostatnia edycja treści:
2024-05-16 09:59:35

Zamówienie publiczne

data:2007-04-10
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:PO/ZP-05/07
rodzaj:dostawy
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Informacja o wyborze oferty na dostawę pojemników z tworzyw do gromadzenia odpadów
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu
przy ul. Grudziądzkiej 159

NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN

tel. 056 63 98 119; fax. 056 63 98 120
www.mpo.torun.pl


dnia 14.03.2007 r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Dostawę pojemników z tworzyw sztucznych do gromadzenia odpadów

Ogłoszenie o postępowaniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 16.03.2007 r. pod numerem 57, poz. 17269 oraz na stronie internetowej i w siedzibe Zamawiającego.

Termin składania ofert upłynął dnia 04.04.2007 r. o godz. 10.00

Liczba złożonych ofert - 2

Oferty odrzucone – brak
Wykonawcy wykluczeni - brak

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

OTTO POLAND SP.Z O. O.
Ul. Konduktorska 4
00 -750 Warszawa
NIP: 526 00 17 477 : REGON: 010208454; KRS: 0000153731

Uzasadnienie wybru: Oferta z najniższą ceną, zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w siwz.
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2007-04-10 13:45
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2007-04-10 13:45
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2007-04-24 08:33
Ilość odsłon: 1117
Repozytorium zmian
drukuj