od: 2006-10-10
suma odsłon: 1995930
ostatnia edycja treści:
2020-07-06 09:15:10

Zamówienie publiczne

data:2007-04-19
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:RSz/Zp-10/07
rodzaj:usługi
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Wykonania wiązek do szczotek talerzowych i regeneracja szczotek walcowych do zamiatarek mechanicznych
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości nie przekraczającej 60 000 euro

Zamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o.
87-100 Toruń, ulica Grudziądzka 159 , tel. 0 56 63 98 119, fax.: 63 98 120,
http:// www.mpo.torun.pl, e-mail: renata.markiewicz@mpo.torun.pl
ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne na usługę.

Przedmiot zamówienia: Wykonania wiązek do szczotek talerzowych i regeneracja szczotek walcowych do zamiatarek mechanicznych
CPV: 50.10.00.00-6
Termin wykonania zamówienia: 15 maja 2007- 1 czerwca 2008 r.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny tych warunków
1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art.22.1 ustawy:

a) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
tj.: będą w stanie finansować zamówienie do czasu otrzymania płatności, przez cały okres realizacji zamówienia będą się znajdowali sytuacji finansowej umożliwiającej terminowe regulowanie zobowiązań wobec Skarbu Państwa oraz swoich kontrahentów,
b) obecnie wykonują lub wykonywali z należytą starannością w okresie 3 ostatnich lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o zamówienie publiczne (usługi wykonane po 30.04.2004 r.),
a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 3 usługi, których przedmiotem była regeneracja szczotek do zamiatarek mechanicznych o wartości minimum 30 000 zł/netto każdej z nich oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 i 2

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia* w oparciu
informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych poniżej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu.

1) aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert,
2) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ustawy i, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych wg zał. nr 2,
3) wykaz wykonanych dostaw oraz dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wskazanych w wykazie prac (referencje),

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymogom określonym przez zamawiającego

Opis przedmiotu zamówienia.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
specjalista ds. zamówień publicznych - Renata Markiewicz, tel.056 63 98 166
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem- Kierownik Wydziału Technicznego
– Zbigniew Czyżniewski tel.056 63 98 141


Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 30. 04 . 2007 r., godz. 10.00
Termin otwarcia ofert 30.04. 2007 r. godz 10.15, sala 206
Okres związania ofertą 30 dni

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena - 100 %

SIWZ jest dostępna bezpłatnie na stronie internetowej www.mpo.torun.pl

W kasie w siedzibie Zamawiającego w cenie 17zł/ netto l+ 22%VAT lub na pisemny wniosek za zaliczeniem pocztowym.

siwz - pdf -
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2007-04-19 11:10
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2007-04-19 11:10
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2007-05-07 12:44
Ilość odsłon: 852
Repozytorium zmian
drukuj