od: 2006-10-10
suma odsłon: 1995982
ostatnia edycja treści:
2020-07-06 09:15:10

Zamówienie publiczne

data:2007-04-24
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:SH/ZP-11/07
rodzaj:dostawy
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Dostawa samochodu ciężarowego z zabudową hakową
Numer sprawy: SH/ZP- 11/07

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości przekraczającej 60 000 euro ale nie przekraczającej kwot o, których mowa w art.11 ust. 8

Zamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o.
87-100 Toruń, ulica Grudziądzka 159 , tel. 056 63 98 119, fax.: 056 63 98 120,
http:// www.mpo.torun.pl, e-mail: renata.markiewicz@mpo.torun.pl
ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne na dostawę.

Przedmiot zamówienia: Samochód ciężarowy dwuosiowy o zmiennej wysokości haka.
CPV: 34.14.47.50-0
Fabrycznie nowy (rok produkcji 2007) samochód ciężarowy dwuosiowy (2 osie napęd 4x2) z zabudową hakową o zmiennej wysokości haka. Urządzenie hakowe winno być przystosowane do obsługi kontenerów KP-7 ( wysokość haka 1200 mm) i wykonanych zgodnie z normą DIN 30 722 (wysokość haka 1 570 mm). Udźwig urządzenia nie mniejszy niż 8 000kg. Masa całkowita pojazdu 14 ton.

Termin wykonania zamówienia: 20 lipca 2007 r.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny tych warunków

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia,

b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.: będą w stanie sfinansować zamówienie do czasu otrzymania płatności, przez cały okres realizacji zamówienia będą się znajdowali sytuacji finansowej umożliwiającej terminowe regulowanie zobowiązań wobec Skarbu Państwa oraz swoich kontrahentów. |

c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia w sposób zaproponowany w ofercie i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności: wykonali z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat prowadzenia działalności, ( w przypadku dostaw okresowych lub ciągłych wykonywanych), przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania (dostawy wykonane po 23.04.2004 r.), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 3 dostawy, których przedmiotem była dostawa nowych pojazdów ciężarowych z zabudową hakową do 20 ton o wartości każdej z nich wynoszącej co najmniej 250 000 PLN netto, (w celu potwierdzenia spełnienia warunku dla dostaw dokonanych w innej walucie niż PLN Zamawiający dokona przeliczenia waluty wg kursu średniego NBP z dnia wszczęcia postępowania) oraz Wykonawcy posiadający min. 1 punkt serwisowy z min.3 letnim doświadczeniem na terenie woj. kujawsko – pomorskiego czynny w dniach od poniedziałku do piątku minimum do godz. 2200 , a w sobotę minimum do godz. 1400

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24.ust.1 i 2.

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia* w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych poniżej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu.
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
-oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ustawy i, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych [wg zał. nr 2],
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich; dopuszcza się złożenie oświadczenia przez Pełnomocnika konsorcjum występującego w imieniu wszystkich jego uczestników),

- wykaz wykonanych dostaw,

- dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wskazanej dostawy,

- wykaz punktów serwisowych z min.3 letnim doświadczeniem w woj. kujawsko – pomorskim zawierający informację: lokalizacja punktu (adres), numer telefonu kontaktowego i faksu, czas pracy serwisu i magazynu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymogom określonym przez zamawiającego

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia - wg parametrów opisanych w zał5 siwz,

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
specjalista ds. zamówień publicznych - Renata Markiewicz, tel.056 63 98 166
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem- Kierownik Wydziału Oczyszczania – Kazimierz Witt,
tel.056 63 98 113

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 09.05. 2007 r., godz. 10.00
Termin otwarcia ofert 09.05. 2007 r. godz 10.15, sala 206
Okres związania ofertą 30 dni

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena - 80 %
ocena techniczna -20%

SIWZ będzie umieszczona na stronie internetowej www.mpo.torun.pl po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Ogłoszenie do publikacji zostało przekazane w dniu 23 kwietnia 2007 r.
SIWZ można również nabyć w kasie w siedzibie Zamawiającego w cenie 24,40 zł lub na pisemny wniosek za zaliczeniem pocztowym.

Postępowanie wszczęto dnia 23.04.2007 r.

siwz - pdf
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2007-04-24 08:32
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2007-04-24 08:32
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2007-05-15 10:37
Ilość odsłon: 949
Repozytorium zmian
drukuj