Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4671441
ostatnia edycja treści:
2024-06-18 10:32:47

Zamówienie publiczne

data:2007-05-10
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:PW/ZP-15/07
rodzaj:dostawy
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Pralkowirówka

Numer sprawy: PW/ZP- 15/07

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości nie przekraczającej 60 000 euro

Zamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o.
87-100 Toruń, ulica Grudziądzka 159 , tel. (0 56) 62 346 87/88, fax.: 62 340 47,
http:// www.mpo.torun.pl, e-mail: renata.markiewicz@mpo.torun.pl
ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne na dostawę.

Przedmiot zamówienia: Pralkowirówki
CPV: 29 71 32 00 - 2

Termin wykonania zamówienia: 30 czerwca 2007 r.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny tych warunków
1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art.22.1 ustawy:

a) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
tj.: będą w stanie finansować zamówienie do czasu otrzymania płatności, przez cały okres realizacji zamówienia będą się znajdowali sytuacji finansowej umożliwiającej terminowe regulowanie zobowiązań wobec Skarbu Państwa oraz swoich kontrahentów,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 i 2

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia* w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych poniżej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu.

1) aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert,

2) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ustawy i, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych wg zał. nr 2,


Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymogom określonym przez zamawiającego

Opis przedmiotu zamówienia (charakterystyka techniczna)

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
specjalista ds. zamówień publicznych - Renata Markiewicz, tel.056 63 98 166
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem- Kierownik Wydziału Oczyszczania – Kazimierz Witt tel.056 63 98 113

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 22.05. 2007 r., godz. 10.00
Termin otwarcia ofert 22. 05. 2007 r. godz 10.15, sala 206
Okres związania ofertą 30 dni

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena - 100 %

SIWZ jest dostępna na stronie internetowej www.mpo.torun.pl

W kasie w siedzibie Zamawiającego w cenie 22,40zł lub na pisemny wniosek za zaliczeniem pocztowym.

Postępowanie wszczęto dnia 10.05. 2007 r.

siwz -pdf

WYJAŚNIENIA

Czy pralnico – wirówka może mieć głębokość do 1050mm i wysokość do 1350 mm ?

Zamawiający wyjaśnia, że wymiary urządzenia winny być tak dobrane, żeby umożliwić wniesienie urządzenia przez drzwi o szerokości 90 cm. W opisie przedmiotu zamówienia zamawiający podał orientacyjne wymiary urządzenia mając na uwadze szerokość otworów drzwiowych,zatem jeżeli Wykonawca będzie mógł urządzenie o wskazanych wymiarach umieścić i zainstalować w pomieszczeniu pralni to oferowane urządzenie spełni wymagania zamawiającego w zakresie gabarytów.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2007-05-10 14:33
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2007-05-10 14:33
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2007-05-30 06:50
Ilość odsłon: 1103
Repozytorium zmian
drukuj