Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4403714
ostatnia edycja treści:
2024-05-16 09:59:35

Zamówienie publiczne

data:2007-05-24
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:SC/ZP-08/2/07
rodzaj:dostawy
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Samochód ciężarowy śmieciarka
Numer sprawy: SC/ZP- 08/2/07

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości przekraczającej 60 000 euro ale nie przekraczającej kwot o, których mowa w art.11 ust. 8

Zamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o.
87-100 Toruń, ulica Grudziądzka 159 , tel. 056 63 98 119, fax.: 056 63 98 120,
http:// www.mpo.torun.pl, e-mail: renata.markiewicz@mpo.torun.pl
ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne na dostawę.

Przedmiot zamówienia: Samochód ciężarowy śmieciarka.
CPV: 34.14.45.12.
Fabrycznie nowy (rok produkcji 2007) samochód ciężarowy śmieciarka na podwoziu trzyosiowym z napędem na dwie osie tylne o pojemności skrzyni załadunkowej w granicach 20 -22 m 3 z urządzeniem załadowczym tylnym, uniwersalnym, przystosowany do transportu odpadów zmieszanych i wyselekcjonowanych odpadów organicznych (biomasy) . Kabina śmieciarki wyposażona w minimum 5 miejsc (kierowca + 4 pasażerów).

Termin wykonania zamówienia: 14 sierpnia 2007 r.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny tych warunków

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia,
b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.: będą w stanie sfinansować zamówienie do czasu otrzymania płatności, przez cały okres realizacji zamówienia będą się znajdowali sytuacji finansowej umożliwiającej terminowe regulowanie zobowiązań wobec Skarbu Państwa oraz swoich kontrahentów.
c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia w sposób zaproponowany w ofercie i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności: wykonali z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat prowadzenia działalności, ( w przypadku dostaw okresowych lub ciągłych wykonywanych), przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania (dostawy wykonane po 24.05.2004 r.), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną dostawę, której przedmiotem była dostawa nowego pojazdu ciężarowego do zbiórki odpadów komunalnych – śmieciarki na podwoziu trzyosiowym z zabudową komunalną o pojemności minimum 20m3 wyposażoną w urządzenie załadowcze uniwersalne o wartości co najmniej 400 000 PLN netto, (w celu potwierdzenia spełnienia warunku dla dostaw dokonanych w innej walucie niż PLN Zamawiający dokona przeliczenia waluty wg kursu średniego NBP z dnia wszczęcia postępowania) oraz Wykonawcy posiadający min. 1 punkt serwisowy z min.3 letnim doświadczeniem na terenie woj. kujawsko – pomorskiego czynny w dniach od poniedziałku do piątku minimum do godz. 2200 , a w sobotę minimum do godz. 1400.
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24.ust.1 i 2.
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia* w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych poniżej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu.
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
-oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ustawy i, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych [wg zał. nr 2],
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich; dopuszcza się złożenie oświadczenia przez Pełnomocnika konsorcjum występującego w imieniu wszystkich jego uczestników),

- wykaz wykonanych dostaw,

- dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wskazanej dostawy,

- wykaz punktów serwisowych z min.3 letnim doświadczeniem w woj. kujawsko – pomorskim zawierający informację: lokalizacja punktu (adres), numer telefonu kontaktowego i faksu, czas pracy serwisu i magazynu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymogom określonym przez zamawiającego

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia - wg parametrów opisanych w zał5 siwz,

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
specjalista ds. zamówień publicznych - Renata Markiewicz, tel.056 63 98 166
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem- Kierownik Wydziału Oczyszczania – Kazimierz Witt,
tel.056 63 98 113

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 11.06. 2007 r., godz. 10.00
Termin otwarcia ofert 11.06. 2007 r. godz 10.15, sala 206
Okres związania ofertą 30 dni

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena - 100 %

SIWZ będzie umieszczona na stronie internetowej www.mpo.torun.pl po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Ogłoszenie do publikacji zostało przekazane w dniu 24 maja 2007 r.
SIWZ można również nabyć w kasie w siedzibie Zamawiającego w cenie 24,40 zł lub na pisemny wniosek za zaliczeniem pocztowym.

Postępowanie wszczęto dnia 24.05.2007 r.

siwz - pdf -
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2007-05-24 08:23
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2007-05-24 08:23
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2007-07-24 09:51
Ilość odsłon: 1549
Repozytorium zmian
drukuj