od: 2006-10-10
suma odsłon: 1999278
ostatnia edycja treści:
2020-07-06 09:15:10

Zamówienie publiczne

data:2007-07-05
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:RS/ZP-18/07
rodzaj:usługi
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Remont samochodów w zakresie prac blacharsko-lakierniczych
Numer sprawy: RS/ZP- 18/07

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości nie przekraczającej 60 000 euro

Zamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o.
87-100 Toruń, ulica Grudziądzka 159 , tel. (0 56) 62 346 87/88, fax.: 62 340 47,
http:// www.mpo.torun.pl, e-mail: renata.markiewicz@mpo.torun.pl
ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne na usługę.

Przedmiot zamówienia: Remont samochodów w zakresie prac blacharsko- lakierniczych
CPV: 50 11 21 10 -7

Termin wykonania zamówienia: od daty zawarcia umowy do 15 grudnia 2007 r..

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny tych warunków
1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art.22.1 ustawy:

a) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
tj.: będą w stanie finansować zamówienie do czasu otrzymania płatności, przez cały okres realizacji zamówienia będą się znajdowali sytuacji finansowej umożliwiającej terminowe regulowanie zobowiązań wobec Skarbu Państwa oraz swoich kontrahentów,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie ,dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności wykonawcy, którzy:
wykonywali w okresie 3 ostatnich lat przed dniem wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne (usługi wykonane po 29. 06.2004), a jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie lub wykonują (w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych) minimum 3 usługi polegającą na wykonaniu blacharki i lakierowania pojazdów samochodowych o wartości każdej z nich nie niższej niż 5 000 zł/netto i oświadczą, że wykonali wskazane w wykazie usługi w sposób należyty,
oraz Wykonawcy, którzy posiadają warsztaty naprawcze w odległości nie większej niż 60 km od siedziby Zamawiającego licząc dojazd najkrótszą drogą publiczną.

c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 i 2

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia* w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych poniżej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu.

1) aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert,

2) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ustawy i, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych wg zał. nr 2,

3) wykaz wykonanych dostaw oraz dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wskazanych w wykazie prac (referencje),

4) opis przedmiotu zamówieniaOsoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
specjalista ds. zamówień publicznych - Renata Markiewicz, tel.056 63 98 166
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem- kierownik Wydziału Technicznego – Zbigniew Czyżniewski tel. 056 63 98 141

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 13.07. 2007 r., godz. 10.00
Termin otwarcia ofert 13.07. 2007 r. godz 10.15, sala 206
Okres związania ofertą 30 dni

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena - 100 %

SIWZ jest dostępna na stronie internetowej www.mpo.torun.pl

W kasie w siedzibie Zamawiającego w cenie 24,53 zł lub na pisemny wniosek za zaliczeniem pocztowym.
Ogłoszenie o postępowaniu zostało opublikowane a Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu : 2007.07.05 numer ogłoszenia 112943- 2007 r.

Postępowanie wszczęto dnia 5.07. 2007 r.
siwz -pdfupload/File/siwz-AZ sam.pdf
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2007-07-05 13:39
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2007-07-05 13:39
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2007-07-24 09:49
Ilość odsłon: 828
Repozytorium zmian
drukuj