od: 2006-10-10
suma odsłon: 2012293
ostatnia edycja treści:
2020-08-07 11:58:41

Zamówienie publiczne

data:2007-07-12
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:ND/ZP-16/07
rodzaj:dostawy
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Dostawa drzew ozdobnych wraz z usługą nasadzenia

Numer sprawy: ND/ZP- 16/07

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w art.11 ust.8

Zamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o.
87-100 Toruń, ulica Grudziądzka 159 , tel. (0 56) 62 346 87/88, fax.: 62 340 47,
http:// www.mpo.torun.pl, e-mail: renata.markiewicz@mpo.torun.pl
ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne na dostawę.

Przedmiot zamówienia: Dostawa drzew ozdobnych wraz z usługą nasadzenia
CPV: 02.52.00.00-5/ 77.3.00.00-6

Przedmiotem postępowania jest dostawa 1800 sztuk sadzonek drzew ozdobnych z gatunku brzozy brodawkowatej (Betula pendula) wraz z usługą ich posadzenia na terenie zamawiającego.
Charakterystyka materiału sadzeniowego:
Sadzonki powinny odpowiadać formie i standardom roślin użytych do zakładania zadrzewień, ponadto sadzonki winny się charakteryzować następującymi parametrami: wiek minimum 3 lata, wysokość minimum 1,5 m,
materiał z pojemnika lub z bryłą korzeniową, o prawidłowo ukształtowanym systemie korzeniowym,
drzewa po nasadzeniu należy opalikować w ilości minimum 2 sztuk i zabezpieczyć siatką ochronną przed królikami. Wymagana długość okresu gwarancji 3 lata od daty wykonania nasadzeń.

Termin wykonania zamówienia: 16 listopada 2007 r.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny tych warunków

O zielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia,

b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.: będą w stanie sfinansować zamówienie do czasu otrzymania płatności, przez cały okres realizacji zamówienia będą się znajdowali sytuacji finansowej umożliwiającej terminowe regulowanie zobowiązań wobec Skarbu Państwa oraz swoich kontrahentów,

c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia w sposób zaproponowany w ofercie i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności: wykonali z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat prowadzenia działalności, ( w przypadku dostaw okresowych lub ciągłych wykonywanych), przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania (dostawy wykonane po czerwcu 2004 r.), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną dostawę, której przedmiotem była dostawa roślinnego materiału nasadzeniowego o wartości kontraktu nie mniejszej niż 100 000 zł bez podatku VAT. W celu potwierdzenia spełnienia warunku dla dostaw dokonanych w innej walucie niż PLN Zamawiający dokona przeliczenia waluty wg kursu średniego NBP z dnia wszczęcia postępowania).

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24.ust.1 i 2.

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia* w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych poniżej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu.

1) aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert,

2) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ustawy i, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych wg zał. nr 2,

3) wykaz wykonanych dostaw oraz dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wskazanych w wykazie prac (referencje),

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymogom określonym przez zamawiającego

Opis oferowanego materiału roślinnego (przedmiotu zamówienia)

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
specjalista ds. zamówień publicznych - Renata Markiewicz, tel.056 63 98 166
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem- Janusz Czajkowski- tel.056 63 98 162

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 10.08. 2007 r., godz. 10.00
Termin otwarcia ofert 10.08. 2007 r. godz 10.15, sala 206
Okres związania ofertą 30 dni

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena - 100 %

SIWZ jest dostępna na stronie internetowej www.mpo.torun.pl

W kasie w siedzibie Zamawiającego w cenie 22,40zł lub na pisemny wniosek za zaliczeniem pocztowym.
Ogłoszenie o postępowaniu zostało opublikowane a Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu : 12.07.2007 pod numerem 117819- 2007.

Postępowanie wszczęto dnia 12.07. 2007 r.
siwz - pdf

 mapa nasadzeń

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2007-07-12 14:14
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2007-07-12 14:14
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2007-09-19 06:29
Ilość odsłon: 984
Repozytorium zmian
drukuj