Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4645250
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2007-07-18
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:SM/ZP-13/07
rodzaj:dostawy
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Samochód mikrobus

Numer sprawy: SM/ZP- 13/07

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w art.11 ust.8 u.P.z.p.

Zamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o.
87-100 Toruń, ulica Grudziądzka 159 , tel. (0 56) 62 346 87/88, fax.: 62 340 47,
http:// www.mpo.torun.pl, e-mail: renata.markiewicz@mpo.torun.pl
ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne na dostawę.

Przedmiot zamówienia: Samochód typu mikrobus
CPV: 34 11 00 00 -1

Samochód fabrycznie nowy z roku produkcji 2007 przeznaczony do przewozu osób ( 8 miejscowy). Parametry techniczne: masa całkowita pojazdu do 3000 kg, maksymalne rozstawienie osi 300 mm, nadwozie typu kombi całkowicie przeszklone, - silnik wysokoprężny (diesel) o mocy w przedziale - 20 KM - 130 KM i pojemność w granicach 2400 cm3 - 2500 cm3. Norma emisji spalin - EURO 4. Wyposażony w klimatyzację trzystrefową z elektroniczną regulacją i dodatkowym sterowaniem w przestrzeni pasażerskiej. Kolor zielony metalik.

Termin wykonania zamówienia: pożądany – 4 tygodnie od daty zawarcia umowy.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny tych warunków

1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia,

b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.: będą w stanie sfinansować zamówienie do czasu otrzymania płatności, przez cały okres realizacji zamówienia będą się znajdowali sytuacji finansowej umożliwiającej terminowe regulowanie zobowiązań wobec Skarbu Państwa oraz swoich kontrahentów,

c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia w sposób zaproponowany w ofercie i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności: wykonali z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat prowadzenia działalności, ( w przypadku dostaw okresowych lub ciągłych wykonywanych), przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania (dostawy wykonane po lipcu 2004 r.), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną dostawę, której przedmiotem była dostawa samochodów dostawczych o wartości kontraktu nie mniejszej niż 150 000 zł bez podatku VAT oraz posiadają autoryzowany serwis na terenie województwa – kujawsko pomorskiego z min.3 letnim doświadczeniem czynny w dniach od poniedziałku do piątku minimum do godz. 22:00 , a w sobotę minimum do godz. 14:00.

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24.ust.1 i 2.

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia* w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych poniżej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu.
1) aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert,

2) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ustawy i, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych,

3) wykaz wykonanych dostaw wraz z oświadczeniem, że wskazane w wykazie dostawy zostały wykonane w sposób należyty,

4) oświadczenie w sprawie punktu serwisowego- wg treści zawartej w zał.1

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymogom określonym przez zamawiającego

1) Opis oferowanego przedmiotu zamówienia - wg parametrów opisanych w zał5 siwz.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
specjalista ds. zamówień publicznych - Renata Markiewicz, tel.056 63 98 166
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem- kierownik Wydziału Oczyszczania – Kazimierz Witt tel.056 63 98 113

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 31. 07. 2007 r., godz. 10.00
Termin otwarcia ofert 31. 07. 2007 r. godz 10.15, sala 206
Okres związania ofertą 30 dni

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena - 80 %
termin dostawy 20%

siwz - pdf
W kasie w siedzibie Zamawiającego w cenie 22,40zł lub na pisemny wniosek za zaliczeniem pocztowym.
Ogłoszenie o postępowaniu zostało opublikowane a Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu : 18.07.2007 pod numerem 120991-2007.

Postępowanie wszczęto dnia 18.07. 2007 r.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2007-07-18 08:15
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2007-07-18 08:15
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2007-08-08 09:22
Ilość odsłon: 1156
Repozytorium zmian
drukuj