od: 2006-10-10
suma odsłon: 2000559
ostatnia edycja treści:
2020-07-15 10:28:46

Zamówienie publiczne

data:2007-08-03
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:AZ/ZP-20/07
rodzaj:dostawy
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Dostawa urządzeń ciągnikowych do likwidacji skutków zimy

Numer sprawy: AZ/ZP- 20/07

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w art.11 ust.8 u.P.z.p.

Zamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o.
87-100 Toruń, ulica Grudziądzka 159 , tel. (0 56) 62 346 87/88, fax.: 62 340 47,
http:// www.mpo.torun.pl, e-mail: renata.markiewicz@mpo.torun.pl
ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne na dostawę.

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń do likwidacji skutków zimy:
1. ciągnikowa doczepiana zamiatarka do śniegu,
2. doczepiana piaskarka ciągnikowa,
3. pług odśnieżny ciągnikowy,
4. ładowacz czołowy do ciągnika.

CPV: 29.31.00.00-5

Termin wykonania zamówienia: 15 październik 2007 r.

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny tych warunków

1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia,

b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.: będą w stanie sfinansować zamówienie do czasu otrzymania płatności, przez cały okres realizacji zamówienia będą się znajdowali sytuacji finansowej umożliwiającej terminowe regulowanie zobowiązań wobec Skarbu Państwa oraz swoich kontrahentów,

c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia w sposób zaproponowany w ofercie i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24.ust.1 i 2.

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia* w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych poniżej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu.
1) aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert,

2) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ustawy i, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych,

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymogom określonym przez zamawiającego

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia wg treści zawartych w zał.5 do niniejszej siwz. Z opisu musi jasno wynikać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
specjalista ds. zamówień publicznych - Renata Markiewicz, tel.056 63 98 166
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem- kierownik Wydziału Oczyszczania – Kazimierz Witt
tel. 056 63 98 113

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 14. 08. 2007 r., godz. 10.00
Termin otwarcia ofert 14. 08. 2007 r. godz 10.15, sala 206
Okres związania ofertą 30 dni

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena - 100 %

SIWZ będzie  dostępna na stronie internetowej www.mpo.torun.pl
SIWZ (do pobrania) zostanie umieszczona na stronie internetowej po opublikowaniu ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ogłoszenie zostanie skierowane do publikacji 6.08.2007 r.

SIWZ jest dostępna w  kasie w siedzibie Zamawiającego w cenie 20,52 zł lub może być przesłana na pisemny wniosek za zaliczeniem pocztowym.

siwz - pdf
Postępowanie wszczęto dnia 3.08. 2007 r.

Pytanie
Dnia 7 sierpnia 2007 do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie. 
Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie w zamiatarce szczotki wykonanej w całości
z trudnościeralnego drutu stalowego zabezpieczonego galwanicznie przed korozją?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania w zamiatarce ciągnikowej szczotki wykonanej w całości z drutu stalowego.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2007-08-03 13:58
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2007-08-03 13:58
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2007-08-23 13:47
Ilość odsłon: 1060
Repozytorium zmian
drukuj