Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4424563
ostatnia edycja treści:
2024-05-16 09:59:35

Zamówienie publiczne

data:2007-08-14
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:MB/ZP-19a/07
rodzaj:dostawy
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: dostawa drogowych materiałów konstrukcyjnych
Numer sprawy: MB/ZP- 19a/07

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w art.11 ust.8 u.P.z.p.

Zamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o.
87-100 Toruń, ulica Grudziądzka 159 , tel. (0 56) 62 346 87/88, fax.: 62 340 47,
http:// www.mpo.torun.pl, e-mail: renata.markiewicz@mpo.torun.pl
ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne na dostawę.

Przedmiot zamówienia: Dostawa drogowych materiałów konstrukcyjnych
CPV: 28.81.30.00-4

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych do budowy drogi technologicznej na Składowisku Odpadów w następujących wielkościach i asortymentach:
- płyty drogowe PD typu MON o wymiarach 3,0 m x 1,50 m w ilości 134 sztuk,
- korytka ściekowe autostradowe w ilości 400 sztuk.
- betonowe płyty chodnikowe w ilości 400 sztuk.

Termin wykonania zamówienia: 4 tygodnie od daty zawarcia umowy.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny tych warunków

1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia,

b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.: będą w stanie sfinansować zamówienie do czasu otrzymania płatności, przez cały okres realizacji zamówienia będą się znajdowali sytuacji finansowej umożliwiającej terminowe regulowanie zobowiązań wobec Skarbu Państwa oraz swoich kontrahentów,

c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia w sposób zaproponowany w ofercie i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności: wykonali z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat prowadzenia działalności, ( w przypadku dostaw okresowych lub ciągłych wykonywanych), przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania (dostawy wykonane po lipcu 2004 r.), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną dostawę, której przedmiotem była dostawa materiałów budowlanych o wartości kontraktu nie mniejszej niż 150 000 zł bez podatku VAT .

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24.ust.1 i 2.

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia* w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych poniżej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu.
1) aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert,

2) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ustawy i, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych,

3) wykaz wykonanych dostaw wraz z oświadczeniem, że wskazane w wykazie dostawy zostały wykonane w sposób należyty,

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymogom określonym przez zamawiającego

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
specjalista ds. zamówień publicznych - Renata Markiewicz, tel.056 63 98 166
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem- kierownik Wydziału Utylizacji Odpadów – Zdzisław Pierzchalski tel.056 62 313 02

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 29. 08. 2007 r., godz. 10.00
Termin otwarcia ofert 29. 08. 2007 r. godz 10.15, sala 206
Okres związania ofertą 30 dni

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena - 100 %

SIWZ jest dostępna na stronie internetowej www.mpo.torun.pl

W kasie w siedzibie Zamawiającego w cenie 20,52 zł lub na pisemny wniosek za zaliczeniem pocztowym.

siwz - pdf

Postępowanie wszczęto dnia 14.08. 2007 r.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2007-08-14 10:41
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2007-08-14 10:41
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2007-09-19 06:29
Ilość odsłon: 1115
Repozytorium zmian
drukuj