Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4417582
ostatnia edycja treści:
2024-05-16 09:59:35

Zamówienie publiczne

data:2007-09-03
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:SK/ZP-21/07
rodzaj:dostawy
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Sprzęt komputerowy i biurowy

Numer sprawy: SK/ZP- 21/07

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w art.11 ust.8 u.P.z.p.

Zamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o.
87-100 Toruń, ulica Grudziądzka 159 , tel. (0 56) 62 346 87/88, fax.: 62 340 47,
http:// www.mpo.torun.pl, e-mail: renata.markiewicz@mpo.torun.pl
ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne na dostawę.

Przedmiot zamówienia: Sprzętu komputerowego i biurowego

CPV: 30.21.00.00-1/30.12.00.00-6

Pakiet 1.
1. Szafa serwerowa 42U stojąca wraz z wyposażeniem o wymiarach 800x1000 mm – 1 szt.

Pakiet 2.
1. Serwery plików i aplikacji – 2 szt. Serwery plików i aplikacji wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym w wersji do montażu w szafach 19” typu „rack” zgodnie z SIWZ

Pakiet 3.
1. Komputery stacjonarne wraz z monitorami LCD – 11 szt. , Notebooki – 2 szt. Komputer typu rack do montażu w szafie serwerowej – 1 szt.

Pakiet 4.
1. Kserokopiarka kolorowa z funkcją drukarki laserowej i skanera sieciowego z wbudowaną kartą sieciową 100Base-TX/10Base-T i modułem Wireless IEEE 802.11b – 1 szt. oraz Faks internetowy (sieciowy, IP, PC) możliwością odbioru faksów do pamięci i skanowaniem do e-mail.- 1szt.

Pakiet 5.
Sprzęt peryferyjny, multimedialny i sieciowy, w tym:
1. Switch rack 19” 48x1000Mbit, 4x Combo RJ45/SFP – 1 szt.
2. Skaner formatu A4 stacjonarny – 1szt.
3. Przełącznik KVM dla 8 komputerów typu rack – 1 szt.
4. Nagrywarki DVD+/- RW DL – 12 szt.
5. Drukarka sieciowa A3 laserowa czarnobiała – 1 szt.
6. Ekran projekcyjny na trójnogu 200x200 cm – 1 szt.
7. Monitor LCD 37” z wbudowanym cyfrowym tunerem TV – 1 szt.
8. Projektor multimedialny – 1 szt.
9. Pamięć USB Flash 4 GB – 5 szt.
10. Router z VPN – 2 szt.
11. Przełącznik KVM dla 4 komputerów – 1 szt.

Pakiet 6
1. Zasilacz UPS sieciowy 3 fazowy o mocy 40000 VA (32000 Wat) i topologii Podwójnej Konwersji Online - 1szt.

Termin wykonania zamówienia: 27 września 2007 r.
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
Każdy z wykonawców może złożyć ofertę na wybraną przez siebie część lub na całość zamówienia
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny tych warunków

1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia,

b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.: będą w stanie sfinansować zamówienie do czasu otrzymania płatności, przez cały okres realizacji zamówienia będą się znajdowali sytuacji finansowej umożliwiającej terminowe regulowanie zobowiązań wobec Skarbu Państwa oraz swoich kontrahentów,

c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia w sposób zaproponowany w ofercie i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24.ust.1 i 2.

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia* w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych poniżej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu.

1) aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert,

2) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ustawy i, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych,


Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymogom określonym przez zamawiającego

1) Opis oferowanego przedmiotu zamówienia - wg parametrów opisanych w zał. 4 siwz.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
specjalista ds. zamówień publicznych - Renata Markiewicz, tel.056 63 98 166
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem- informatyk – Dariusz Wróblewski tel.056 63 98 168

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 03. 09. 2007 r., godz. 10.00
Termin otwarcia ofert 03. 09. 2007 r. godz 10.15, sala 206
Okres związania ofertą 30 dni

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena - 100 %

SIWZ jest dostępna na stronie internetowej www.mpo.torun.pl i 

w kasie w siedzibie Zamawiającego w cenie 46,04zł lub na pisemny wniosek za zaliczeniem pocztowym.

SIWZ - pdf

Załącznik nr 4 - pdf

UWAGA!!!

Załącznik nr 4 został uzupełniony o brakujący opis faksu internetowego (Pakiet 4.)

UWAGA!!!

Załącznik nr 4 został poprawiony o pomyłkowo podane wartości w zakresie SIWZ Pakietu 3 i 4 zgodnie z poniższym wykazem.

Wykaz zmian - pdf

 


Postępowanie wszczęto dnia 24.08. 2007 r.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2007-08-24 13:47
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2007-08-24 13:47
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2007-09-18 11:40
Ilość odsłon: 1223
Repozytorium zmian
drukuj