Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4418004
ostatnia edycja treści:
2024-05-16 09:59:35

Zamówienie publiczne

data:2007-09-06
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:OG/P- 28/07
rodzaj:roboty budowlane
tryb:nabór ofert
przedmiot: Wykonanie ogrodzenia

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW


Ogłoszenie o naborze ofert.
[w niniejszym postępowaniu nie znajdują zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.]

Zamawiający - Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z. o. o 
z siedzibą w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159 zaprasza wszystkich zainteresowanych Wykonawców do udziału w postępowaniu na wykonanie usługi budowlanej.

Przedmiot zamówienia:
Ogrodzenie z zastosowaniem paneli ogrodzeniowych VEGA B
terenu grzebowiska dla zwierząt położonego przy ul. Kociewskiej
w Toruniu

Długość ogrodzenia – 255 mb.
Wymogi techniczne dotyczące ogrodzenia:
- ogrodzenie panelowe VEGA B, panel zgrzewany punktowo z prętów stalowych pojedynczych zabezpieczony przed korozją poprzez ocynkowanie ogniowe i powleczony poliestrem na kolor RAL 6005 – zielony,
- średnica drutu 5 mm,
- wymiar oczek prostych 50x200 mm ; wymiar oczek małych 50x50 mm,
- standardowy wymiar segmentu 2500 x 1530 mm,
- zakończenie od góry drutami pionowymi o długości 30 mm.

Słupki
- słupki typ BETA o przekroju 60x40 mm zabezpieczony przed korozją ocynkowaniem ogniowym z plastykową zaślepką w kolorze RAL 6005 zielony.

Akcesoria dodatkowe
Bramka wejściowa (furtka) szt.1 szer. 1,10 m , wypełniona panelem kratowym VEGA B tak jak ogrodzenie i wyposażona w zamek z klamkę, Skrzydło z panelem kratowym obudowane kształtownikiem 25x25mm ocynkowane i powlekane poliestrowo na kolor RAL 6005 zielony.

Brama wjazdowa szt.1 o szer. 3,0 m dwuskrzydłowa symetrycznie dzielona wypełniona panelem kratowym VEGA B tak jak ogrodzenie. Skrzydło z panelem kratowym obudowane kształtownikiem 25x25mm ocynkowane i powlekane poliestrowo na kolor RAL 6005 zielony.

Oferta winna być sporządzona na piśmie i złożona w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) do dnia 12 września 2007 r. do godz. 10.00.
Na kopercie winien widnieć dopisek – „Oferta – ogrodzenie”.

Kompletna oferta winna zawierać:
- oferowaną cenę netto z wyodrębnioną stawkę [%] podatku VAT,
- specyfikację oferowanych materiałów i akcesoriów,
- oferowane warunki gwarancji,
- poświadczony przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy za zgodność z oryginałem aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert.

Cena oferty winna zawierać wszystkie koszty jakie Wykonawca musi ponieść aby wykonać niniejsze zamówienie ( tj.: koszty materiałów, transportu, montażu, betonowania słupków oraz ewentualnie oferowane upusty).

Termin realizacji zamówienia – 30.10.2007 r.

Długość okresu związania ofertą – 15 dni

Kryterium oceny ofert
Cena – 100 %

Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami - Janusz Czajkowski,
tel. 056 63 98 162/ komórkowy 603 21 62 65

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2007-09-06 07:31
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2007-09-06 07:31
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2007-09-12 10:19
Ilość odsłon: 1412
Repozytorium zmian
drukuj