Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4710788
ostatnia edycja treści:
2024-07-18 09:52:52

Zamówienie publiczne

data:2007-09-13
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:RB/ZP-23/07
rodzaj:roboty budowlane
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Remont nawierzchni placu soli z wykonaniem przykanalika deszczowego

Numer sprawy: RB/ZP-23 /07

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w art.11 ust.8 u.P.z.p.

Zamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o.
87-100 Toruń, ulica Grudziądzka 159 , tel. (0 56) 62 346 87/88, fax.: 62 340 47,
http:// www.mpo.torun.pl, e-mail: renata.markiewicz@mpo.torun.pl
ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne na robotę budowlaną.

Przedmiot zamówienia: Remont nawierzchni placu składowego soli wraz z wykonaniem przykanalika kanalizacji deszczowej
CPV: 45.23.31.40-2

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie remontu nawierzchni placu wykonanego z płyt betonowych i wykonanie na tym placu przykanalika kanalizacji deszczowej.

Zakres prac:
1. Oczyszczenie istniejącej nawierzchni z płyt betonowych
OBMIAR: 30,0mx23,0m = 690,0m2

2. Wykonanie podbudowy z melafiru, położonego na istniejących płytach betonowych pod nawierzchnię mineralno bitumiczną średnia grubość warstwy 10 cm = 360 m 2

3. Wykonanie warstwy wiążącej z masy mineralno- bitumicznej o grubości 6 cm
OBMIAR: 30x16,4= 492 m2,

4. Wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno- bitumicznej grubości 4 cm na powierzchni 675 m2

5.Budowa kratki ściekowej z przykanalikiem na długości 10,0 m z włączeniem do studni istniejącej.

Termin wykonania zamówienia: 16 listopada 2007 r.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny tych warunków

1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia,

b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.: będą w stanie sfinansować zamówienie do czasu otrzymania płatności, przez cały okres realizacji zamówienia będą się znajdowali sytuacji finansowej umożliwiającej terminowe regulowanie zobowiązań wobec Skarbu Państwa oraz swoich kontrahentów,

c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia w sposób zaproponowany w ofercie i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności: wykonali z należytą starannością w okresie ostatnich pięciu lat prowadzenia działalności,(roboty wykonane sierpniu 2002 r.), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną, której przedmiotem była budowa lub remont dróg, ulic lub placów utwardzonych mieszanką z masy mineralno- bitumicznej wartości kontraktu nie mniejszej niż 50 000 zł bez podatku VAT.

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24.ust.1 i 2.

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia* w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych poniżej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu
.
1) aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert,

2) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ustawy i, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych,

3) wykaz wykonanych robót budowanych wraz z dokumentami potwierdzającymi, że wskazane w wykazie dostawy zostały wykonane w sposób należyty,

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymogom określonym przez zamawiającego

Deklaracja zgodności z normą dla masy mineralno- bitumicznej na nawierzchnię drogową

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
specjalista ds. zamówień publicznych - Renata Markiewicz, tel.056 63 98 166
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem- Janusz Czajkowski tel.056 63 98 162

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 05. 10. 2007 r., godz. 10.00
Termin otwarcia ofert 05. 10. 2007 r. godz 10.15, sala 206
Okres związania ofertą 30 dni

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena - 100 %

siwz - pdf

W kasie w siedzibie Zamawiającego w cenie 20,52 zł lub na pisemny wniosek za zaliczeniem pocztowym.Postępowanie wszczęto dnia 13.09. 2007 r.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2007-09-13 13:56
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2007-09-13 13:56
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2007-11-26 12:38
Ilość odsłon: 1160
Repozytorium zmian
drukuj