Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4422442
ostatnia edycja treści:
2024-05-16 09:59:35

Zamówienie publiczne

data:2007-10-09
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:AZ/ZP-26/07
rodzaj:usługi
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Utrzymanie zimowe uli, placów i chodników

Numer sprawy: AZ/ZP- 23/07

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w art.11 ust.8 u.P.z.p.

Zamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o.
87-100 Toruń, ulica Grudziądzka 159 , tel. (0 56) 62 346 87/88, fax.: 62 340 47,
http:// www.mpo.torun.pl, e-mail: renata.markiewicz@mpo.torun.pl
ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne na usługę.

Przedmiot zamówienia: Zimowe utrzymanie ulic, placów i chodników
Zamawiający oczekuje świadczenia usług polegających na usuwaniu śniegu i oblodzeń, posypywaniu ulic piaskiem lub innym materiałem uszarstniającym takim jak: sól, chlorek wapnia lub mieszaniny piasku ze solą za pomocą sprzętu mechanicznego – ciągników rolniczych o masie całkowitej do 3500 kg będących w posiadaniu wykonawców z osprzętem (pług śnieżny i rozsiewacz materiałów uszarstniających). Szacunkowa wielkość zamówienia 700 godz. pracy efektywnej i 200 godzin pracy nieefektywnej (pozostawania w gotowości do pracy) oraz ręczne odśnieżanie i usuwanie ślizgawicy chodników i placów
o powierzchni 17 500 m2,(krotność - 50 razy) na terenie Gminy Miasto Toruń.

CPV: 90212000-6; 90213000-3

Termin wykonania zamówienia:
1 listopada 2007 r. – 31 marca 2008 r. – zadanie I - świadczenie usług za pomocą sprzętu mechanicznego,
15 listopada 2007 r. – 31 marca 2008 r. – zadanie II - ręczne usuwanie oblodźeń i śniegu.


Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Każdy wykonawca może złożyć ofertę na wybraną przez siebie część zamówienia w zakresie oczyszczania ręcznego lub*/i mechanicznego. Wykonawca może złożyć również ofertę na całość zamówienia ręcznego lub*/ i mechanicznego.
[* - stosownie od wyboru wykonawcy]
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny tych warunków

1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art.22.1 ustawy:

a) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia,

b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.: będą w stanie sfinansować zamówienie do czasu otrzymania płatności, przez cały okres realizacji zamówienia będą się znajdowali sytuacji finansowej umożliwiającej terminowe regulowanie zobowiązań wobec Skarbu Państwa oraz swoich kontrahentów, a w szczególności są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia w sposób zaproponowany w ofercie i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności:
Zadanie I - posiadający minimum 1ciągnik rolniczy o masie całkowitej do 3500 kg z osprzętem (pług śnieżny i rozsiewacz piasku) z zainstalowanym systemem GPRS i minimum 2 kierowców z uprawnieniami (prawo jazdy na ciągnik rolniczy) oraz telefon komórkowy, mogący podjąć świadczenie usług w terminie nie dłuższym niż 2 godziny od momentu zgłoszenia przez zamawiającego konieczności przystąpienia do pracy oraz, że:
wykonali z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat prowadzenia działalności,
( w przypadku usług okresowych lub ciągłych wykonywanych), przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania (dostawy wykonane po wrześniu 2004 r.), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną usługę, której przedmiotem był sprzątanie ulic dróg i placów o wartości kontraktu nie mniejszej niż 10 000 zł bez podatku VAT dla zadania I i II . W celu potwierdzenia spełnienia warunku dla usług dokonanych w innej walucie niż PLN Zamawiający dokona przeliczenia waluty wg kursu średniego NBP z dnia wszczęcia postępowania).

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24.ust.1 i 2.

2) Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia* w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych poniżej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w pkt3.

1) aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert,

2) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ustawy i, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych wg zał. nr 2,

3) wykaz sprzętu - wg zał. 4 (zadanie I),

4) wykaz wykonanych usług – wg zał.5

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że oferowane usługi odpowiadają wymogom określonym przez zamawiającego
- nie wymagane na etapie składania ofert

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
specjalista ds. zamówień publicznych - Renata Markiewicz, tel.056 63 98 166
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem- kierownik Wydziału Oczyszczania – Kazimierz Witt
tel. 056 63 98 113

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 18.10. 2007 r., godz. 10.00
Termin otwarcia ofert 18.10. 2007 r. godz 10.15, sala 206
Okres związania ofertą 30 dni

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena - 100 %

SIWZ będzie dostępna na stronie internetowej www.mpo.torun.pl
SIWZ (do pobrania w pdf) zostanie zamieszczona na stronie internetowej po opublikowaniu ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ogłoszenie zostało przekazane do publikacji 10.10 2007 r.
W kasie w siedzibie Zamawiającego w cenie 26,13 zł lub na pisemny wniosek za zaliczeniem pocztowym.

Z uwagi na problemy techniczne powstałe na serwerze Biuletynu Zamówień Publicznych (nie opublikowano w dniu dzisiejszym ogłoszenia o zamówieniu) siwz nie może być w dniu dzisiejszym tj. 10/10/2007 umieszczone na stronie internetowej w wresji pdf do pobrania.

pdf- siwz-
Postępowanie wszczęto dnia 09.10. 2007 r.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2007-10-09 13:36
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2007-10-09 13:36
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2007-11-26 12:38
Ilość odsłon: 1366
Repozytorium zmian
drukuj