Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4645133
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2007-10-18
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:OF/ZP-25/07
rodzaj:usługi
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Ochrona fizyczna osób i mienia

Numer sprawy: OF/ZP- 25/07

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w art.11 ust.8 u.P.z.p.

Zamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o.
87-100 Toruń, ulica Grudziądzka 159 , tel. (0 56) 62 346 87/88, fax.: 62 340 47,
http:// www.mpo.torun.pl, e-mail: renata.markiewicz@mpo.torun.pl
ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne na usługę.

Przedmiot zamówienia: Ochrona fizyczna osób i mienia zamawiającego- usługi portierskie i dozór .

CPV: 74 61 30 00-9
Termin wykonania zamówienia: 01 stycznia 2008 r. – 31 grudnia 2010 r.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług portierskich i dozoru mienia zamawiającego, (dozorowi podlegają osoby, budynki, budowle, place, urządzenia techniczne, materiały, pojazdy specjalistyczne
i samochody znajdujące się na terenie Zamawiającego). System pracy całodobowy.
Miejsce świadczenia usługi:
1) Baza MPO przy ul. Grudziądzkiej 159 w Toruniu - 2 posterunki,
2) Miejskie Składowisko Odpadów ul. Kociewska 37 w Toruniu - 2 posterunki.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny tych warunków
Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny tych warunków
1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art.22.1 ustawy:

a) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia, tj.:
prowadzą działalność gospodarczą i posiadają koncesję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji na podstawie art. 16 i art. 3 pkt 1 lit. a) i b) w związku z art.55 ust.2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz.740 oraz z 1999 r. Nr 11, poz.95) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej,

b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
tj.: będą w stanie finansować zamówienie do czasu otrzymania płatności, przez cały okres realizacji zamówienia będą się znajdowali sytuacji finansowej umożliwiającej terminowe regulowanie zobowiązań wobec Skarbu Państwa oraz swoich kontrahentów oraz wykonawcy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 500 000 PLN/netto,

c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj.:
- wykonywali w okresie 3 ostatnich lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania
o zamówienie publiczne (po 20.10.2004r,), a jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie lub wykonują (w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych) minimum 1 usługę w zakresie ochrony fizycznej obiektów przemysłowych o wartości nie niższej niż 200 000 PLN/netto oraz wykażą, że wykonali tę usługę w sposób należyty
- oraz dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia i osobami z minimum rocznym doświadczeniem zawodowym w zakresie ochrony. Wykonawca winien posiadać średnie zatrudnienie pracowników w okresie 3 ostatnich lat, a w przypadku, gdy okres działalności jest krótszy – w tym okresie na poziomie nie niższym niż 100 osób oraz posiadać minimum jedno biuro (delegaturę, oddział) mające pełnomocnictwo do podejmowania decyzji w imieniu wykonawcy na terenie Torunia,

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 i 2.


2. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia* w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych poniżej.

3. Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu


1) aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert,

2) koncesja MSWiA zezwalająca na prowadzenie działalności,

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Zamawiający przyjmie jako aktualne dokumenty wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego (dotyczy obywateli polskich) w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert – dotyczy aktualnie urzędujących członków władz,

5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert – dotyczy tylko tych wykonawców, którzy są podmiotem zbiorowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary – Dz.U.02.197.1661,

6) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ustawy i, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych wg zał. nr 2,

7) oświadczenie, że wykonawca ubezpieczy się na okres trwania umowy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i przedłoży zamawiającemu ważny dokument ubezpieczenia */polisa lub inny dokument ubezpieczenia na kwotę nie niższą, niż 500 000 PLN/netto najpóźniej w dniu zawarcia umowy wg zał. 1.

8) wykaz wykonanych usług oraz referencje lub inne dokument potwierdzający, że wskazana w wykazie usługa została wykonana należycie,

9) informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników i ich doświadczenia zawodowego,

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że oferowane usługi odpowiadają wymogom określonym przez zamawiającego

Certyfikat jakości – zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi.

Wykonawca zagraniczny
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokument, o którym mowa w pkt3. 1,3,5 wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że,:
- nie otwarto jego likwidacji oni nie ogłoszono upadłości,
- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
pkt3, 4) – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym
w art.24 ust.1 pkt4 –8 ustawy
Zamawiający żąda, aby dokumenty sporządzone w języku obcym były złożone wraz z tłumaczeniem na język polski i poświadczone przez wykonawcę.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
specjalista ds. zamówień publicznych - Renata Markiewicz, tel.056 63 98 166
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem- kierownik Wydziału Oczyszczania – Kazimierz Witt
tel. 056 63 98 113

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 12.11. 2007 r., godz. 10.00
Termin otwarcia ofert 12.11. 2007 r. godz 10.15, sala 206
Okres związania ofertą 30 dni

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena - 100 %


Dostępność specyfikacji istotnych warunków zamówienia
SIWZ  - pdf  
 
W kasie w siedzibie Zamawiającego w cenie 26,13 zł lub na pisemny wniosek za zaliczeniem pocztowym. Postępowanie wszczęto dnia 18.10. 2007 r.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2007-10-18 11:31
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2007-10-18 11:31
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2007-12-04 14:20
Ilość odsłon: 1472
Repozytorium zmian
drukuj