Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 2643615
ostatnia edycja treści:
2022-12-02 10:53:35

Zamówienie publiczne

data:2007-11-08
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:AM/ZP-28/07
rodzaj:dostawy
tryb:przerarg nieograniczony
przedmiot: Farby olejne, ftalowe, renowacyjne, rozpuszczalni i akcesoria malarskie

Numer sprawy: AM/ZP- 28/07

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w art.11 ust.8 u.P.z.p.

Zamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o.
87-100 Toruń, ulica Grudziądzka 159 , tel. (0 56) 62 346 87/88, fax.: 62 340 47,
http:// www.mpo.torun.pl, e-mail: renata.markiewicz@mpo.torun.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne na dostawę.

Przedmiot zamówienia: Farby olejne, ftalowe, renowacyjne, rozpuszczalni i akcesoria malarskie
CPV: 24350000-2; 24312210-9
Zamawiający oczekuje dostaw produktów wysokiej jakości i bezpiecznych dla środowiska naturalnego.
Zamawiający oczekuje dostaw przedmiotu zamówienia partiami, których wielkość i asortyment będzie wynikał
z bieżących potrzeb Zamawiającego. Zamówienia częściowe będą kierowane do Wykonawcy pisemnie (za pomocą faksu). Zamawiający oczekuje realizacji dostaw w terminie 48 godzin od chwili złożenia zamówienia.
Szacunkowa wartość zamówienia wynosi około 17 000 euro.

Termin wykonania zamówienia: 02 stycznia 2008 r. – 31 grudnia 2008 r.
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych
Pakiet I – farby i rozpuszczalniki - dostawy farb ftalowych ogólnego stosowania, chlorokauczukowych , podkładowych, renowacyjnych oraz rozpuszczalników. Szacowana wielkość zamówienia 3 126 l. farb różnych asortymentów i 1365 l. różnych asortymentów rozpuszczalników.
Pakiet II – Farby w spreyu i akcesoria malarskie - dostawa farb akrylowych w różnych kolorach w pojemnikach 400 ml o szacunkowej wielkości 180 szt. oraz masy akrylowej , farb do konserwacji podwozia, żywicy epoksydowej, papieru ściernego o różnej gramaturze, pędzli malarskich.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Zamawiający dopuszcza składania ofert równoważnych
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny tych warunków
1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art.22.1 ustawy:

a) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia,

b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.: będą w stanie sfinansować zamówienie do czasu otrzymania płatności, przez cały okres realizacji zamówienia będą się znajdowali sytuacji finansowej umożliwiającej terminowe regulowanie zobowiązań wobec Skarbu Państwa oraz swoich kontrahentów,

c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia w sposób zaproponowany w ofercie i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia a w szczególności wykonawcy, którzy wykażą , że
z należytą starannością wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania (wykonane po dniu 08.11. 2004 r. , również obecnie wykonywanych świadczeń okresowych lub ciągłych ), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum 1 dostawę artykułów malarskich o wartości nie niższej niż 60 000 PLN oraz posiadają na terenie Torunia minimum jedną placówkę handlową zdolną zrealizować zamówienie (wartość dostaw przedstawiana w innej walucie niż PLN zostanie przeliczona przez Zamawiającego wg kursu średniego NBP z dnia wszczęcia postępowania)

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24.ust.1 i 2.

2) Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia* w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt4 niniejszej siwz .

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w pkt3.
1) aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert,
2) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ustawy i, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych wg zał. nr 2,
3) wykaz wykonanych dostaw wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie

Warunki materialne
Opis oferowanego przedmiotu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymogom określonym przez zamawiającego

Karty charakterystyki substancji chemicznej dla wszystkich asortymentów,

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
specjalista ds. zamówień publicznych - Renata Markiewicz, tel.056 63 98 166
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem- kierownik Wydziału Technicznego – Zbigniew Czyżniewski
tel. 056 63 98 141

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 23.11. 2007 r., godz. 10.00
Termin otwarcia ofert 23.11. 2007 r. godz 10.15, sala 206
Okres związania ofertą 30 dni

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena - 100 %


SIWZ będzie dostępna na stronie internetowej www.mpo.torun.pl po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu. Ogłoszenie zostanie umieszczone w Biuletynie niezwłocznie po usunięciu awarii serwera UZP.

Ogłoszenie opublikowo w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 216861 z dnia 09.11.2008 r.

siwz - pof
Siwz jest również dostępna w kasie w siedzibie Zamawiającego w cenie 25,62 zł lub może być przekazana na pisemny wniosek za zaliczeniem pocztowym.

Postępowanie wszczęto dnia 08.11. 2007 r.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2007-11-08 08:37
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2007-11-08 08:37
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2007-12-04 14:20
Ilość odsłon: 1379
Repozytorium zmian
drukuj