Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4645080
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2007-11-15
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:OS/ZP-29/07
rodzaj:dostawy
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Płyny samochodowe - olejej silnikowe, smary, płyny niezamarzające, odmrażacze i środki czyszczące

Numer sprawy: OS/ZP- 29/07

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w art.11 ust.8 u.P.z.p.

Zamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o.
87-100 Toruń, ulica Grudziądzka 159 , tel. (0 56) 62 346 87/88, fax.: 62 340 47,
http:// www.mpo.torun.pl, e-mail: renata.markiewicz@mpo.torun.pl
ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne na dostawę.

Przedmiot zamówienia: Płyny samochodowe- oleje silnikowe, samary, płyny niezamarzające i odmrażacze

CPV: 231000 0 -4, 2310 0000 - 5
Zamawiający oczekuje dostaw płynów samochodowych wysokiej jakości i bezpiecznych dla środowiska naturalnego. Zamawiający oczekuje dostaw przedmiotu zamówienia partiami, których wielkość i asortyment będzie wynikał z bieżących potrzeb Zamawiającego. Zamówienia częściowe będą kierowane do Wykonawcy pisemnie. Zamawiający oczekuje realizacji dostaw częściowych w terminie 48 godzin od chwili złożenia zamówienia. Szacowana wielkość całego zamówienia przekracza kwotę 19 000 euro.

Termin wykonania zamówienia: 02 stycznia 2008 r. – 31 grudnia 2008 r.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Zamawiający dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny tych warunków
1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art.22.1 ustawy:

a) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia,

b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.: będą w stanie sfinansować zamówienie do czasu otrzymania płatności, przez cały okres realizacji zamówienia będą się znajdowali sytuacji finansowej umożliwiającej terminowe regulowanie zobowiązań wobec Skarbu Państwa oraz swoich kontrahentów,

c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia w sposób zaproponowany w ofercie i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia a w szczególności wykonawcy, którzy wykażą , że
z należytą starannością wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania (wykonane po dniu 15.11. 2004 r. , również obecnie wykonywanych świadczeń okresowych lub ciągłych ), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum 1 dostawę płynów samochodowych(oleje lub smary lub płyny niezamarzające lub wszystkie asortymenty łącznie) o wartości nie niższej niż 80 000 PLN oraz posiadają na terenie Torunia minimum jedną placówkę handlową zdolną zrealizować zamówienie (wartość dostaw przedstawiana w innej walucie niż PLN zostanie przeliczona przez Zamawiającego wg kursu średniego NBP z dnia wszczęcia postępowania)

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24.ust.1 i 2.

2) Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia* w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt4 niniejszej siwz .

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w pkt3.
1) aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert,
2) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ustawy i, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych wg zał. nr 2,
3) wykaz wykonanych dostaw wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie

Warunki materialne
Opis oferowanego przedmiotu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymogom określonym przez zamawiającego

Karty charakterystyki substancji chemicznej dla wszystkich asortymentów,

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
specjalista ds. zamówień publicznych - Renata Markiewicz, tel.056 63 98 166
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem- kierownik Wydziału Technicznego – Zbigniew Czyżniewski
tel. 056 63 98 141

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 28.11. 2007 r., godz. 10.00
Termin otwarcia ofert 28.11. 2007 r. godz 10.15, sala 206
Okres związania ofertą 30 dni

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena - 100 %


Publikacja ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15 /11/2007 .Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 222157 - 2007 .

Siwz jest również dostępna w kasie w siedzibie Zamawiającego w cenie 25,62 zł lub może być przekazana na pisemny wniosek za zaliczeniem pocztowym.

Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza zmianę opakowań w pozycjach.

 - poz.3  - z opakowania 40 l na opakowanie 20

- poz.17 z opakowania 40 kg na opakowanie 18 kg

- poz.18 z opakowania 40 kg na opakowanie18 kg

- poz.22 z opakowania 300 ml na opakowanie 500 ml

- po. 23 z opakowania 50 ml na opakowanie 16 ml

 Odpowiedź:  Nie dopuszcza się zmiany opakowań w poz.17, 22,23.

W przypadku  pozycji 3 i 18 dopuszczamy zmianę opakowań.  

Zamawijący informuje, że prowadzi postępowanie zakupu olejów hydraulicznych oraz hydrauliczno- przekładniowych w procedurze zawieszonego poboru akcyzy.


 siwz- pdf
Postępowanie wszczęto dnia 15.11. 2007 r.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2007-11-15 08:28
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2007-11-15 08:28
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2007-12-04 14:04
Ilość odsłon: 1179
Repozytorium zmian
drukuj