od: 2006-10-10
suma odsłon: 1995792
ostatnia edycja treści:
2020-07-06 09:15:10

Zamówienie publiczne

data:2007-11-09
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:PP/ZP-24/07
rodzaj:dostawy
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Paliwa płynne - olej napędowy i benzyna bezołowiowaINFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu
przy ul. Grudziądzkiej 159

NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN

tel. 056 63 98 119; fax. 056 63 98 120
www.mpo.torun.pl


dnia 24.09.2007 r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ( Dzieniki Wspólnot Europejskich numer ogłoszenia 2007/S 186-226756 z dnia 27.09.2007)na dostawę.

Przedmiot zamówienia: Paliwa płynne – olej napędowy i benzyna bezołowiowa

Termin składania ofert upłynął dnia 07.11.2007 r. o godz. 10.00

Liczba złożonych ofert - 1

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Awix- oil, Andrzej Kończalski,
z siedzibą w Toruniu przy ul. Na Zapleczu 20.

Uzasadnienie wybru: Oferta uzyskała 100 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert podanym w siwz.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2007-11-22 07:04
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2007-11-22 07:04
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2007-11-22 07:04
Ilość odsłon: 735
Repozytorium zmian
drukuj