Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4714190
ostatnia edycja treści:
2024-07-18 09:52:52

Zamówienie publiczne

data:2007-11-27
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:UK/ZP-30/07
rodzaj:usługi
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Ubezpieczenie majątkowe

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w art.11 ust.8 u.P.z.p.

Zamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o.
87-100 Toruń, ulica Grudziądzka 159 , tel. (0 56) 62 346 87/88, fax.: 62 340 47,
http:// www.mpo.torun.pl, e-mail: renata.markiewicz@mpo.torun.pl
ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne na usługę.

Przedmiot zamówienia: Kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa spółki – ubezpieczenie majątku oraz taboru samochodowego i sprzętu.
CPV: 66330000-1; 66330000-2:

Termin wykonania zamówienia: 01 stycznia 2008 r. – 31 grudnia 2008 r.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny tych warunków
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art.22.1 ustawy:

1) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia, tj.:, posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej.

2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, – tj.:, na dzień 30.06.2007 roku mają wskaźnik pokrycia funduszu ubezpieczeniowego lokatami o wartości większej od 100% oraz, którzy na dzień 30.06.2007 roku mają wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi o wartości większej od 100%.

3) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, - tj.: posiadają przynajmniej jedną delegaturę na terenie miasta Torunia upoważnioną do prowadzenia pełnej likwidacji szkód łącznie z wydaniem decyzji o wypłacie odszkodowań,

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia* w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych poniżej.

3. Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu

1) aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert,

2) pozwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej,

3) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ustawy i, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że oferowane usługi odpowiadają wymogom określonym przez zamawiającego
1) Opis oferowanego zakresu ubezpieczenia dla poszczególnych polis wg wymagań zawartych w pkt.1 siwz „ Opis przedmiotu zamówienia”. Z opisu jasno musi wynikać, że Wykonawca spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego oraz, że oferuje dodatkowe warunki ubezpieczenia, które będą oceniane zgodnie z dyspozycją zawartą w pkt.6 siwz. Opis winien również zawierać specyfikację cenową dla poszczególnych ryzyk ubezpieczeniowych – zał. - 1a do siwz oraz informację o wysokości franszyzy integralnej (w wartości euro),

2) tekst ogólnych warunków ubezpieczenia stosowany przez zakład ubezpieczeń.

Wykonawca zagraniczny
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokument, o którym mowa w pkt3. wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że,:
- nie otwarto jego likwidacji oni nie ogłoszono upadłości,
nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że
Zamawiający żąda, aby dokumenty sporządzone w języku obcym były złożone wraz z tłumaczeniem na język polski i poświadczone przez wykonawcę.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
specjalista ds. zamówień publicznych - Renata Markiewicz, tel.056 63 98 166
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem- dyspozytor transportu – Witold Lewandowski
tel. 056 63 98 135

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 12.12. 2007 r., godz. 10.00
Termin otwarcia ofert 12.12. 2007 r. godz 10.15, sala 312
Okres związania ofertą 30 dni

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena - 75 %
klauzule dodatkowe rozszerzające zakres ochrony ubezpieczeniowej – 25%

SIWZ jest dostępna na stronie internetowej www.mpo.torun.pl

siwz - pdf
Publikacja ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu27 /11/2007 pod numerem 233722 .

Siwz jest również dostępna w kasie w siedzibie Zamawiającego w cenie 23,64 zł lub może być przekazana na pisemny wniosek za zaliczeniem pocztowym.

Postępowanie wszczęto dnia 27.11. 2007 r.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2007-11-27 13:27
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2007-11-27 13:27
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2008-02-08 13:41
Ilość odsłon: 1281
Repozytorium zmian
drukuj