od: 2006-10-10
suma odsłon: 1999321
ostatnia edycja treści:
2020-07-06 09:15:10

Zamówienie publiczne

data:2007-11-29
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:CK/ZP-31/07
rodzaj:dostawy
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Ciągnik komunalny
Numer sprawy: CK/ZP- 31/07

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w art.11 ust.8 u.P.z.p.

Zamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o.
87-100 Toruń, ulica Grudziądzka 159 , tel. (0 56) 62 346 87/88, fax.: 62 340 47,
http:// www.mpo.torun.pl, e-mail: renata.markiewicz@mpo.torun.pl
ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne na dostawę.

Przedmiot zamówienia: Ciągnik komunalny
CPV: 29.37.10.00-0

Zamawiający oczekuje dostawy jednego ciągnika komunalnego, fabrycznie nowego z roku produkcji 2007 o następujących parametrach: silnik wysokoprężny czterosuwowy o mocy 65-70 KM, norma emisji spalin EURO II, napęd 4x2. Pompa hydrauliczna o wydajność 35/40 l/min. Kabina dwudrzwiowa komfortowa ochronna z wentylacją i ogrzewaniem.

Termin wykonania zamówienia: 31 grudnia 2007 r.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny tych warunków
1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art.22.1 ustawy:

a) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia,

b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.: będą w stanie sfinansować zamówienie do czasu otrzymania płatności, przez cały okres realizacji zamówienia będą się znajdowali sytuacji finansowej umożliwiającej terminowe regulowanie zobowiązań wobec Skarbu Państwa oraz swoich kontrahentów,

c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia w sposób zaproponowany w ofercie i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24.ust.1 i 2.

2) Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia* w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt4 niniejszej siwz .

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w pkt3.
1) aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert,

2) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ustawy i, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych wg zał. nr 2,

3) Opis przedmiotu zamówienia. Z opisu winno jasno wynikać, że wszystkie wymagania zamawiającego zawarte w opisie przedmiotu zamówienia [zał.4] oferowany przedmiot zamówienia spełnia.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
specjalista ds. zamówień publicznych - Renata Markiewicz, tel.056 63 98 166
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem- kierownik Wydziału Oczyszczania – Kazimierz Witt , tel. 056 63 98 113

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 10.12. 2007 r., godz. 10.00
Termin otwarcia ofert 10.12. 2007 r. godz 10.15, sala 312
Okres związania ofertą 30 dni

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena - 100 %

Publikacja ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29/11/2007 .Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 236053- 2007 .

Siwz jest również dostępna w kasie w siedzibie Zamawiającego w cenie 19,91 zł lub może być przekazana na pisemny wniosek za zaliczeniem pocztowym.
siwz pdf
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2007-11-29 12:19
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2007-11-29 12:19
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2008-02-08 13:41
Ilość odsłon: 858
Repozytorium zmian
drukuj