Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4415439
ostatnia edycja treści:
2024-05-16 09:59:35

Zamówienie publiczne

data:2008-01-21
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:OP/ZP-04/08
rodzaj:dostawy
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Ogumienie pojazdów

Numer sprawy: OS/ZP- 04/08

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w art.11 ust.8 ustawy Pzp


Przedmiot zamówienia: Dostawa opon samochodowych nowych i regenerowanych, dętek
i ochraniaczy kół – ogumienie pojazdów
.
CPV: 25.11.18. 00 -0; 25.11.11.00-3, 25.11.15.20 – 3; 25.11.15.10-7

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy opon nowych i regenerowanych, dętek
i ochraniaczy opon zwane dalej ogumieniem pojazdów w różnych asortymentach.

Termin wykonania zamówienia: 15.03.2008 r. – 31.03.2009 r..

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny tych warunków
1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art.22.1 ustawy:

a) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
tj.: będą w stanie finansować zamówienie do czasu otrzymania płatności, przez cały okres realizacji zamówienia będą się znajdowali sytuacji finansowej umożliwiającej terminowe regulowanie zobowiązań wobec Skarbu Państwa oraz swoich kontrahentów,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia w sposób zaproponowany w ofercie i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia a w szczególności wykonawcy, którzy wykażą , że z należytą starannością wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania (dostawy wykonane po dniu 31 stycznia 2005 r. ) również obecnie wykonywanych świadczeń okresowych lub ciągłych ), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum 1 dostawę ogumienia samochodowego (opony nowe, opony regenerowane, dętki, ochraniacze opon) o łącznej wartości kontraktu nie niższej niż 200 000 PLN/netto oraz są zdolni realizować zamówienia częściowe w terminie 48 godzin od daty zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. Wartość dostaw przedstawiana w innej walucie niż PLN zostanie przeliczona przez Zamawiającego wg kursu średniego NBP z dnia wszczęcia postępowania)

c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 i 2

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia* w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych poniżej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu.

1) aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert,

2) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ustawy i, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych wg zał. nr 2,

3) wykaz wykonanych dostaw oraz dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wskazanych
w wykazie prac (referencje),

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
specjalista ds. zamówień publicznych - Renata Markiewicz, tel.056 63 98 166
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem:
kierownik Wydziału Technicznego - Zbigniew Czyżniewski , tel.056 63 98 141

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 06.02. 2008 r., godz. 10.00
Termin otwarcia ofert 06. 02. 2008 r. godz 10.15, sala 312
Okres związania ofertą 30 dni

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena - 100 %

SIWZ jest dostępna ( do pobrania) na stronie internetowej www.mpo.torun.pl
oraz w kasie w siedzibie Zamawiającego w cenie 17,34zł/ netto +22% VAT lub na pisemny wniosek za zaliczeniem pocztowym.

siwz - pdf

zal-przedmiot zamówienia

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2008-01-21 14:06
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2008-01-21 14:06
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2008-02-08 13:39
Ilość odsłon: 1102
Repozytorium zmian
drukuj