od: 2006-10-10
suma odsłon: 1996079
ostatnia edycja treści:
2020-07-06 09:15:10

Zamówienie publiczne

data:2008-01-28
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:PP/ZP-05/08
rodzaj:dostawy
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Pojemniki z tworzyw sztucznych do gromadzenia odpadów

Numer sprawy: PP/ZP- 05/08


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZAMAWIAJĄCY:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu
przy ul. Grudziądzkiej 159
NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN
tel. 056 63 98 119; fax. 056 63 98 120
www.mpo.torun.pl


o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w art.11 ust.8 ustawy Pzp


Przedmiot zamówienia: Dostawa pojemników z tworzyw sztucznych do gromadzenia odpadów komunalnych
CPV: 25.22.33.00.-3 E029-2

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 500 sztuk fabrycznie nowych z roku produkcji 2008 w I klasie jakości pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych typu MGB 120 (pojemność 120 litrów) wykonanych z tworzyw sztucznych PE -HD oraz 500 sztuk wkładów o pojemności 60 litrów przystosowanych do montażu w tych pojemnikach. Pojemniki winny spełniać wymagania normy EN/840 i posiadać atest PZH.

Termin wykonania zamówienia: 6 tygodni od daty zawarcia umowy (42 dni)

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny tych warunków
1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art.22.1 ustawy:

a) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
tj.: będą w stanie finansować zamówienie do czasu otrzymania płatności, przez cały okres realizacji zamówienia będą się znajdowali sytuacji finansowej umożliwiającej terminowe regulowanie zobowiązań wobec Skarbu Państwa oraz swoich kontrahentów,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia w sposób zaproponowany w ofercie i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 i 2

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia* w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych poniżej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu.

1) aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert,

2) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ustawy i, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych wg zał. nr 2,

Warunki materialne
Opis oferowanego przedmiotu zamówienia.
Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymogom określonym przez zamawiającego
- katalog lub barwne fotografie oferowanego modelu.
- atest PHZ.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
specjalista ds. zamówień publicznych - Renata Markiewicz, tel.056 63 98 166
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem:
ST. mistrz ds. wywozu – Wojciech Dąbrowski, tel. 056 63 98 121

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 05.02. 2008 r., godz. 10.00
Termin otwarcia ofert 05. 02. 2008 r. godz 10.15, sala 312
Okres związania ofertą 30 dni

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena - 100 %

SIWZ jest dostępna ( do pobrania) na stronie internetowej www.mpo.torun.pl
oraz w kasie w siedzibie Zamawiającego w cenie 15,03zł/ netto +22% VAT lub na pisemny wniosek za zaliczeniem pocztowym.

Postępowanie ogłoszono dnia 28.01.2008 r.

siwz - pdf

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2008-01-28 09:02
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2008-01-28 09:02
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2008-03-05 13:16
Ilość odsłon: 790
Repozytorium zmian
drukuj