Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4432249
ostatnia edycja treści:
2024-05-16 09:59:35

Zamówienie publiczne

data:2008-02-01
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:ZS/P-05/08
rodzaj:usługi
tryb:nabór ofert
przedmiot: Deratyzacjia i tępienie szkodników


OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT

ZAMAWIAJĄCY:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu
przy ul. Grudziądzkiej 159
NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN
tel. 056 63 98 119; fax. 056 63 98 120
www.mpo.torun.pl


Przedmiot zamówienia: Deratyzacja i tępienia szkodników

Termin wykonania zamówienia: 1.04.2008 r. – 31.03.2009 r.

Warunki uczestnictwa

1. Siedzibę i zaplecze socjalno-techniczne Wykonawcy na terenie miasta Torunia,
2. Wykonawcy winien przystąpić do wykonywania zabiegów interwencyjnych w terminie
3 godzin od zgłoszenia zapotrzebowania na usługę przez zamawiającego.

Wymagane dokumenty
1. aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert,
2. pozwolenie na obrót i stosowanie preparatów toksycznych,
3. polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub upoważnioną przez niego osobę),

Warunki materialne
Opis oferowanego przedmiotu zamówienia. Z opisu musi jasno wynikać, że wykonawca spełnia warunki co do przedmiotu zamówienia opisane w zał.1.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem:
Kierownik Wydziału Utylizacji – Zdzisław Pierzchalski, 056 623 13 02

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 22.02. 2008 r., godz. 10.00
Termin otwarcia ofert 22. 02. 2008 r. godz 10.15, sala 312
Okres związania ofertą 30 dni

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena - 100 %

Opis przedmiotu umowy jest dostępny ( do pobrania) na stronie internetowej www.mpo.torun.pl
W niniejszym postępowaniu nie znajdują zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Załącznik do pobrania w wersji PDF – wzór umowy i opis przedmiotu zamówienia, formularz ofertowy.

 

zal1- pdf
umowa - pdf

formularz ofertowy -


Postępowanie ogłoszono dnia 01.02. 2008 r.

Pytanie:

Czy zabiegi dezynfekcji i dezynsekcji, o których mowa w pkt. IV i V w opisie przedmiotu zamówienia w Miejskim Składowisku Odpadów przy ul. Kociewskiej ma odbywać się we wszystkich pomieszczeniach zamkniętych, produkcyjnych, biurowo-socjalnych oraz zapleczu technicznym (3400,15 m2) czy na terenie składowania odpadów (12,50 ha), czy jedno i drugie?

Proszę o szczegółowe określenie zakresu dezynfekcji i dezynsekcji z podaniem wielkości powierzchni i rodzaju pomieszczeń przeznaczonych do zabiegów.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące zabiegów dezynfekcji ujętych w punkcie IV opisu przedmiotu zamówienia, informujemy, że zabiegi należy wykonywać zgodnie
z harmonogramem ujmującym okres letni i okres zimowy we wszystkich pomieszczeniach ujętych w punkcie I opisu przedmiotu zamówienia łącznie z pryzmą składowanych odpadów ze szczególnym uwzględnieniem części pryzmy aktualnie eksploatowanej.
W zakresie zabiegów dezynfekcji ujętych w punkcie V opisu przedmiotu zamówienia, informujemy, że powyższe zabiegi należy wykonywać zgodnie z harmonogramem,
4 razy w roku ( 1 raz na kwartał ) we wszystkich pomieszczeniach ujętych w punkcie
I opisu przedmiotu zamówienia, łącznie z pryzmą składowanych odpadów ze szczególnym uwzględnieniem działki roboczej (odkrytej ) pryzmy.
Wykonywanie w/w zabiegów w pomieszczeniach ze względu na pracę obsługi należy wykonywać w godzinach uzgodnionych z kierownikiem Wydziału.
Powierzchnie i rodzaje pomieszczeń zostały szczegółowo określone w punkcie I opisu przedmiotu zamówienia, który jest dostępny na naszej stronie internetowej www.mpo.torun.pl w części „zamówienia publiczne” .

 

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2008-02-01 09:39
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2008-02-01 09:39
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2008-02-22 12:13
Ilość odsłon: 1220
Repozytorium zmian
drukuj