Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4424526
ostatnia edycja treści:
2024-05-16 09:59:35

Zamówienie publiczne

data:2008-02-20
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:SC/ZP-07/08
rodzaj:dostawa
tryb:Przetarg nieograniczony
przedmiot: Samochody ciężarowe-śmieciarki

Numer sprawy: SC/ZP- 07/08


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości przekraczającej kwoty określone w art.11 ust.8 ustawy Pzp

Przedmiot zamówienia: Samochody ciężarowe- śmieciarki
CPV: 34.14.45.12-0

Przedmiotem postępowania jest dostawa dwóch sztuk samochodów ciężarowych śmieciarek, fabrycznie nowych z roku produkcji 2008 na podwoziu trzyosiowym z automatyczną skrzynią biegów. Zabudowa komunalna - pojemności skrzyni załadunkowej w granicach 20- 22 m2 , urządzenie załadowcze uniwersalne (tylne). Przeznaczenie śmieciarek – zbieranie odpadów komunalnych i selektywnie gromadzonych odpadów organicznych.

Termin wykonania zamówienia: 15 sierpnia 2008 r.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny tych warunków
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art.22.1 ustawy i spełniający następujące warunki:

a) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia,

b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności wykonawcy, którzy wykażą ,że z należytą starannością wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania (dostawy wykonane po dniu 20 luty 2005 r., dotyczy również obecnie wykonywanych świadczeń okresowych lub ciągłych ), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum 1 dostawę samochodów ciężarowych śmieciarek przystosowanych do zbierania odpadów komunalnych i selektywnie gromadzonych odpadów organicznych o pojemności skrzyni załadunkowej minimum 20m3 wyposażoną w urządzenie załadowcze uniwersalne, o wartości co najmniej 400 000 PLN netto, (wartość dostaw przedstawiana w innej walucie niż PLN zostanie przeliczona przez Zamawiającego wg kursu średniego NBP z dnia wszczęcia postępowania) oraz wykonawcy, którzy posiadający min. 1 punkt serwisowy z min.3 letnim doświadczeniem na terenie woj. kujawsko – pomorskiego czynny w dniach od poniedziałku do piątku minimum do godz. 2200 , a w sobotę minimum do godz. 1400.

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24.ust.1 i 2.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu:

1) aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert,

2) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ustawy i, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych,

3) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust.1
pkt.4 - 8 u.P.z.p., wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

4) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1
pkt.9 u.P.z.p., wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (dotyczy tylko podmiotów zbiorowych w rozumieniu ustawy z 28 października 2002 r. Dz. U. z 2002 r. Nr 197, poz. 1661 o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary),

5) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

6) wykaz wykonanych dostaw sporządzony według treści zawartych w załączniku nr 4 do niniejszej oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymogom określonym przez zamawiającego
Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia wg treści zawartych w zał. 5 i 6 - opis przedmiotu zamówienia

Wykonawca zagraniczny
Stosownie do treści § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r.
(Dz. U. Nr 87, poz. 605) w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane, jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty , o których mowa w pkt4 1), 5), 6) siwz, wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że,:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnieni, odroczenie lub rozłożenie na raty płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
Dokument o którym mowa w pkt.4) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym wart.24 ust.1 pkt.4-8 ustawy.
2.Zamawiający żąda, aby dokumenty sporządzone w języku obcym były złożone wraz z tłumaczeniem na język polski i poświadczone przez wykonawcę.
3.Dokumenty, o których mowa w pkt.1), 3), 4) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt.5) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
specjalista ds. zamówień publicznych - Renata Markiewicz, tel.056 63 98 166
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem:
Kierownik Wydziału Oczyszczania – Kazimierz Witt tel. 056 63 98 113

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 10.04. 2008 r., godz. 10.00
Termin otwarcia ofert 10. 04. 2008 r. godz 10.15, sala 312
Okres związania ofertą 60 dni

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena - 100 %

Wadium: 20 000 PLN

SIWZ będzie dostępna ( do pobrania) na stronie internetowej www.mpo.torun.pl po opublikowaniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.
Ogłoszenie do publikacji przekazano drogą elektroniczną dnia 20.02.2008 r.
SIWZ jest do pobrania w kasie w siedzibie Zamawiającego w cenie 27,54 zł/ netto +22% VAT lub na pisemny wniosek za zaliczeniem pocztowym.

siwz - wersja PDF


Pytania i odpowiedzi:

Pytanie: Czy zmatawiający dopuszcza modyfikację (adaptację) kabiny poza fabryką producenta podwozia, polegającą na montażu dodatkowych foteli dla pasażerów?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji kabiny samochodu wykonanej nie przez producenta podwozia. Zamawiający wymaga dostawy fabrycznie nowego samochodu, przystosowanego przez producenta podwozia do przewozu 5 osób ( kierowca + 4 pasażerów), objętego pełną gwarancją producenta.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2008-02-20 14:29
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2008-02-20 14:29
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2008-04-15 12:44
Ilość odsłon: 1378
Repozytorium zmian
drukuj