od: 2006-10-10
suma odsłon: 1995150
ostatnia edycja treści:
2020-07-01 08:04:04

Zamówienie publiczne

data:2008-02-22
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:PU/ZP-08/08
rodzaj:dostawy
tryb:przetarg nieogranicony
przedmiot: Używane pojemniki z tworzyw sztucznych przeznaczone do odpadów selektywnie gromadzonych

Numer sprawy: PU/ZP- 08/08


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZAMAWIAJĄCY:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu
przy ul. Grudziądzkiej 159
NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN
tel. 056 63 98 119; fax. 056 63 98 120
www.mpo.torun.pl


o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w art.11 ust.8 ustawy Pzp


Przedmiot zamówienia: Dostawa używanych pojemników z tworzyw sztucznych do odpadów selektywnie gromadzonych
CPV: 25.22.33.00.-3 E029-2

Przedmiotem postępowania jest dostawa używanych pojemników wykonanych z tworzyw sztucznych typu PE –HD przeznaczonych do odpadów selektywnie gromadzonych typu MGB 240 w kolorze grafitowym lub zielonym w ilości 350 sztuk, MGB 1100 w kolorze zielonym w ilości 50 sztuk, MGB 1100 w kolorze niebieskim w ilości 10 sztuk, MGB 1100
w kolorze żółtym w ilości 100 sztuk.

Termin wykonania zamówienia: 1 tydzień od daty zawarcia umowy

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Każdy wymieniony powyżej rodzaj pojemnika stanowi oddzielną część zamówienia. Wykonawcy mają prawo do złożenia oferty na dowolnie wybraną przez siebie część*/ części lub na całość zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny tych warunków
1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art.22.1 ustawy:

a) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
tj.: będą w stanie finansować zamówienie do czasu otrzymania płatności, przez cały okres realizacji zamówienia będą się znajdowali sytuacji finansowej umożliwiającej terminowe regulowanie zobowiązań wobec Skarbu Państwa oraz swoich kontrahentów,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia w sposób zaproponowany w ofercie i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 i 2

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia* w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych poniżej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu.

1) aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert,

2) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ustawy i, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych wg zał. nr 2,

Warunki materialne
Opis oferowanego przedmiotu zamówienia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymogom określonym przez zamawiającego
- barwne fotografie oferowanego modelu.
- atest PHZ.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
specjalista ds. zamówień publicznych - Renata Markiewicz, tel.056 63 98 166
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem:
ST. mistrz ds. wywozu – Wojciech Dąbrowski, tel. 056 63 98 121

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 03.03. 2008 r., godz. 10.00
Termin otwarcia ofert 03. 03. 2008 r. godz 10.15, sala 312
Okres związania ofertą 30 dni

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena - 100 %

SIWZ jest dostępna również w kasie w siedzibie Zamawiającego w cenie 16,32 zł/ netto +22% VAT lub na pisemny wniosek za zaliczeniem pocztowym.

siwz - wersja PDF

 

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2008-02-22 14:20
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2008-02-22 14:20
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2008-03-05 13:15
Ilość odsłon: 897
Repozytorium zmian
drukuj