od: 2006-10-10
suma odsłon: 1996105
ostatnia edycja treści:
2020-07-06 09:15:10

Zamówienie publiczne

data:2008-03-14
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:PP/ZP-09/08
rodzaj:dostawa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Pojemniki do gromadzenia odpadów

Numer sprawy: PP/ZP- 09/08


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w art.11 ust.8 ustawy Pzp

Przedmiot zamówienia: Dostawa pojemników z tworzyw sztucznych do gromadzenia odpadów komunalnych
CPV: 25.22.33.00.-3 E029-2

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych z roku produkcji 2008
pojemników do gromadzenia odpadów typu MGB 1100 wykonane z tworzyw sztucznych
typu PE –HD w następujących wielkościach i kolorach:

MGB 1100 – pojemniki zielone 40 sztuk
MGB 1100 –pojemniki niebieskie 90 sztuk
MGB 1100 –pojemniki białe 40 sztuk


Termin wykonania zamówienia:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

Termin wykonania umowy: 30 czerwca 2008 r..
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy w dwóch częściach wg następującego harmonogramu:

Typ pojemnika Wielkość dostawy częściowej Termin realizacji dostawy częściowej
MGB 1100 – pojemniki zielone 40 sztuk 1 tydzień od daty zawarcia umowy
MGB 1100 –pojemniki niebieskie 45 sztuk
MGB 1100 –pojemniki białe 40 sztuk do 30 czerwca 2008
MGB 1100 –pojemniki niebieskie 45 sztuk


Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny tych warunków
1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art.22.1 ustawy:

a) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
tj.: będą w stanie finansować zamówienie do czasu otrzymania płatności, przez cały okres realizacji zamówienia będą się znajdowali sytuacji finansowej umożliwiającej terminowe regulowanie zobowiązań wobec Skarbu Państwa oraz swoich kontrahentów,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia w sposób zaproponowany w ofercie i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 i 2

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia* w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych poniżej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu.

1) aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert,

2) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ustawy i, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych wg zał. nr 2,

Warunki materialne
Opis oferowanego przedmiotu zamówienia.
Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymogom określonym przez zamawiającego
- katalog lub barwne fotografie oferowanego modelu,
- dokument potwierdzający, że przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i stosowania
np.: atest PHZ.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
specjalista ds. zamówień publicznych - Renata Markiewicz, tel.056 63 98 166
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem:
ST. mistrz ds. wywozu – Wojciech Dąbrowski, tel. 056 63 98 121

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 25.03. 2008 r., godz. 10.00
Termin otwarcia ofert 25. 03. 2008 r. godz 10.15, sala 312
Okres związania ofertą 30 dni

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena - 100 %

SIWZ jest do pobrania w kasie w siedzibie Zamawiającego w cenie 15,03zł/ netto +22% VAT lub na pisemny wniosek za zaliczeniem pocztowym.

siwz- pdf-

Pytania i odpowiedzi

Zestaw 1

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2008-03-14 13:11
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2008-03-14 13:11
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2008-04-14 08:56
Ilość odsłon: 785
Repozytorium zmian
drukuj