od: 2006-10-10
suma odsłon: 1972605
ostatnia edycja treści:
2020-05-26 07:56:52

Zamówienie publiczne

data:2008-04-17
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:WO/ZP-10/08
rodzaj:dostawa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: worki z tworzyw sztucznych do gromadzenia odpadów

 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa worków do gromadzenia odpadów wykonanych z tworzyw sztucznych typu LDPE z nadrukiem z zakładkami z systemem zawiązywania w różnych kolorach i o różnych pojemnościach (20 asortymentów) pakowanych w komplety z zależności od rodzaju po 17, 20, 25, 50,100 szt. Nadruki na workach w kolorze czarnym (pojedyncze) nie mniejsze niż 40 cm.

Termin wykonania zamówienia: 12 maj 2008 r. – 12 maj 2009 r.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny tych warunków
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art.22.1 ustawy:

a) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
tj.: będą w stanie finansować zamówienie do czasu otrzymania płatności, przez cały okres realizacji zamówienia będą się znajdowali sytuacji finansowej umożliwiającej terminowe regulowanie zobowiązań wobec Skarbu Państwa oraz swoich kontrahentów,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie obecnie wykonują lub wykonywali z należytą starannością w okresie 3 ostatnich lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania
o zamówienie publiczne (dostawy wykonane po 18.04.2005 r.), a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 3 dostawy, których przedmiotem była dostawa worków z tworzyw sztucznych o wartości minimum 150 000 zł/netto każdej z nich oraz dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia w sposób zaproponowany w ofercie i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 i 2

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia* w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych poniżej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu.

1) aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert,

2) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ustawy i, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych,

3) wykaz wykonanych dostaw oraz dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wskazanych w wykazie dostawy (referencje),

Warunki materialne

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia wraz z dostarczeniem prób poszczególnych rodzajów worków

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymogom określonym przez zamawiającego

- dokumenty potwierdzające, że worki zostały wykonane z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania – atest PZH,
- oświadczenie wykonawcy o przydatności przedmiotu zamówienia do recyklingu

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
specjalista ds. zamówień publicznych - Renata Markiewicz, tel.056 63 98 166
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem:
specjalista ds. odpadów surowcowych - Joanna Pepłowska , tel. 056398173

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 28.04. 2008 r.,
godz. 10.00

Termin otwarcia ofert 28.04. 2008 r. godz 10.15, sala 312

Okres związania ofertą 30 dni

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena - 100 %

SIWZ  jest dostępna w kasie w siedzibie Zamawiającego w cenie 24,40 zł/ netto +22% VAT lub na pisemny wniosek za zaliczeniem pocztowym.

SIWZ - PDF

Załącznik 1a

Załącznik 5Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2008-04-17 14:01
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2008-04-17 14:01
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2008-05-14 09:25
Ilość odsłon: 833
Repozytorium zmian
drukuj