Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4391047
ostatnia edycja treści:
2024-05-16 09:59:35

Zamówienie publiczne

data:2008-04-25
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:UO/ZP-12/08
rodzaj:usługi
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Oczyszczanie ręczne

Oczyszczanie ręczne w okresie letnim chodników, parkingów oraz przejść podziemnych na terenie miasta Torunia poza obszarem zespołu staromiejskiego.
CPV: 90.21.00.00-9


Termin wykonania zamówienia: 15.05.2008 r. – 31.10.2008r.

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych
Każdy z wykonawców może złożyć ofertę na wybraną przez siebie część lub na całe zadanie.
Pakiet I – obejmuje oczyszczanie terenu o powierzchnie 290 549,2 m2 (zgodnie z harmonogramem opracowanym przez zamawiającego, w którym podane są adresy i krotność oczyszczania)
Pakiet II - obejmuje oczyszczanie teren o powierzchnie 299 396,4 m2 (zgodnie z harmonogramem opracowanym przez zamawiającego, w którym podane są adresy i krotność oczyszczania)

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny tych warunków
1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art.22.1 ustawy:

a) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
tj.: będą w stanie finansować zamówienie do czasu otrzymania płatności, przez cały okres realizacji zamówienia będą się znajdowali sytuacji finansowej umożliwiającej terminowe regulowanie zobowiązań wobec Skarbu Państwa oraz swoich kontrahentów,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia w sposób zaproponowany w ofercie i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 i 2

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia* w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych poniżej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu.

1) aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert,

2) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ustawy i, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych wg zał. nr 2,

3) formularz ofertowy

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
specjalista ds. zamówień publicznych - Renata Markiewicz, tel.056 63 98 166
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem:
Kierownik Wydziału Wywozu i Oczyszczania – Monika Barczykowska, tel. 056 63 98 114

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 05.05. 2008 r., godz. 10.00
Termin otwarcia ofert 05. 05. 2008 r. godz 10.15, sala 312
Okres związania ofertą 30 dni

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena - 100 %

SWIZ - pdf

Zalacznik 4

Zalacznik 5

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2008-04-25 11:58
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2008-04-25 11:58
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2008-05-21 12:42
Ilość odsłon: 1150
Repozytorium zmian
drukuj