Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4401987
ostatnia edycja treści:
2024-05-16 09:59:35

Zamówienie publiczne

data:2008-05-28
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:PM/ZP-13/08
rodzaj:dostawa
tryb:Przetarg nieograniczony
przedmiot: Dostawa pojemników metalowych do zbierania odpadów wraz z usługą naprawy pojemników i kontenerów będących w eksploatacji
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych ocynkowanych pojemników metalowych do gromadzenia odpadów typu PA 1100 w ilości 175 sztuk wraz z usługą naprawy 150 sztuk pojemników typu 1100 i 20 sztuk kontenerów.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

Termin wykonania zamówienia: 31 grudnia 2008 r.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot zamówienia wg następującego harmonogramu:

PA1100 – ocynkowane (nowe) 50 sztuk - termin realizacji 14 dni od daty zawarcia umowy
PA 1100 – ocynkowane (nowe) 125 sztuk  - termin realizacji sukcesywnie do 31.12.2008 r.
Naprawa pojemników 150 sztuk i kontenerów 20 szt. - termin realizacji - sukcesywnie do 31.12.2008 r .

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny tych warunków
1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art.22.1 ustawy:

a) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
tj.: będą w stanie finansować zamówienie do czasu otrzymania płatności, przez cały okres realizacji zamówienia będą się znajdowali sytuacji finansowej umożliwiającej terminowe regulowanie zobowiązań wobec Skarbu Państwa oraz swoich kontrahentów,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia w sposób zaproponowany w ofercie i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności wykonawcy, którzy wykonali
z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat prowadzenia działalności, ( przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, dostawy wykonane po 30.05.2005 r.), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwie dostawy, których przedmiotem była dostawa pojemników i kontenerów metalowych do gromadzenia odpadów
o wartości każdej z nich co najmniej 200 000 PLN netto.

c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 i 2

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia*
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych poniżej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu.

1) aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert,

2) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ustawy i, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych wg zał. nr 2,

3) wykaz wykonanych prac oraz dokumenty potwierdzające, że wskazane w wykazie dostawy zostały wykonane należycie.

Warunki materialne
Opis oferowanego przedmiotu zamówienia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymogom określonym przez zamawiającego

Deklaracja zgodności z normą i certyfikat na znak bezpieczeństwa.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
specjalista ds. zamówień publicznych - Renata Markiewicz, tel.056 63 98 166
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem:
st. mistrz ds. wywozu – Wojciech Dąbrowski, tel. 056 63 98 121

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 05.06. 2008 r., godz. 10.00
Termin otwarcia ofert 06.05. 2008 r. godz 10.15, sala 312
Okres związania ofertą 30 dni

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena - 100 %

SIWZ jest dostępna ( do pobrania) na stronie internetowej www.mpo.torun.pl
oraz w kasie w siedzibie Zamawiającego w cenie 21,42zł/ netto +22% VAT lub na pisemny wniosek za zaliczeniem pocztowym.

SIWZ - wersja pdf
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2008-05-28 13:08
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2008-05-28 13:08
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2008-06-18 13:54
Ilość odsłon: 1114
Repozytorium zmian
drukuj