Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4645127
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2008-06-09
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:MB/ZP-14/08
rodzaj:dostawa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Konstrukcyjnych materiałów budowlanych i kryszywa do budowy drogi

Przedmiot zamówienia: dostawa Konstrukcyjnych materiałów budowlanych i kruszywa do budowy drogi

CPV: 28.81.30.00 – 4 Pakiet I; 14.12.13.00-8 – Pakiet II


Termin wykonania zamówienia: 4 tygodnie od daty zawarcia umowy.

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
Pakiet 1
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu fabrycznie nowe w I klasie jakości drogowe materiały konstrukcyjne w następujących asortymentach i ilościach :
płyty drogowe typ PD o wymiarach 300 cm x 150 cmx15cm w ilości 67 sztuk.,
płytki chodnikowe o wymiarach 50 cm x 50 cm x7 cm w ilości 400 szt.,
korytka odciekowe o wymiarach 35 cm x 60 cm x15 cm w ilości 70 szt.,
kręgi studzienne śr. 100 cm i wysokości 100 cm w ilości 2 szt.
pokrywa do zamknięcia kręgów, o których mowa pkt. d) w ilości 1 sztuki,
Rura PCV śr. 300 mm o długości 12 mb w ilości 1szt.,
Pakiet 2
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu tłuczeń wapienny o granulacji 30- 60 mm w ilości 400 Mg.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny tych warunków
1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art.22.1 ustawy:

a) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
tj.: będą w stanie finansować zamówienie do czasu otrzymania płatności, przez cały okres realizacji zamówienia będą się znajdowali sytuacji finansowej umożliwiającej terminowe regulowanie zobowiązań wobec Skarbu Państwa oraz swoich kontrahentów,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia w sposób zaproponowany w ofercie i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności wykonawcy, którzy wykonali z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat prowadzenia działalności,(dostawy wykonane po 09.06.2005 r.), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną dostawę, [dotyczy Pakietu 1] materiałów budowlanych o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł/netto,

c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 i 2

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia* w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych poniżej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu.

1) aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert,

2) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ustawy i, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych wg zał. nr 2,

Warunki materialne
Opis oferowanego przedmiotu zamówienia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymogom określonym przez zamawiającego

- Deklaracja zgodności z normą lub certyfikat.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
specjalista ds. zamówień publicznych - Renata Markiewicz, tel.056 63 98 166
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem
kierownik Wydziału Utylizacji Odpadów – Adam Janowski tel. 056 623 13 02

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 18.06. 2008 r., godz. 10.00
Termin otwarcia ofert 18.06. 2008 r. godz 10.15, sala 312
Okres związania ofertą 30 dni

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena - 100 %

SIWZ jest dostępna ( do pobrania) na stronie internetowej www.mpo.torun.pl
oraz w kasie w siedzibie Zamawiającego w cenie 17,43 zł/ netto +22% VAT lub na pisemny wniosek za zaliczeniem pocztowym.

siwz - wersja w pdf

Modyfikacja terści siwz w zwiazku z zapytaniem.
Pytanie
Czy zamawiający dopuszcza dostawę kruszywa o frakcji 25-63 mm w zamian za kruszywo o frakcji 30-60 mm?.
Odpowiedź.
Tak, zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na kruszywo o frakcji 25-63mm. Modyfikacja treści siwz nie skutkuje zmianą terminu składania ofert.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2008-06-09 13:24
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2008-06-09 13:24
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2008-07-01 08:52
Ilość odsłon: 1094
Repozytorium zmian
drukuj