Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4711401
ostatnia edycja treści:
2024-07-18 09:52:52

Zamówienie publiczne

data:2008-06-16
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:PP/ZP-15/08
rodzaj:dostawa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: pojemniki z tworzyw sztucznych do gromadzenia odpadów komunalnych
Przedmiot zamówienia: Dostawa pojemników z tworzyw sztucznych do gromadzenia odpadów komunalnych
CPV: 25.22.33.00.-3 E029-2

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych z roku produkcji 2008 pojemników do gromadzenia odpadów typu MGB 240 wykonanych z tworzyw sztucznych typu PE –HD w kolorze zielonym w ilości 300 szt.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

Termin wykonania umowy: 30 września 2008 r..

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny tych warunków
1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art.22.1 ustawy:

a) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia,

b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
tj.: będą w stanie finansować zamówienie do czasu otrzymania płatności, przez cały okres realizacji zamówienia będą się znajdowali sytuacji finansowej umożliwiającej terminowe regulowanie zobowiązań wobec Skarbu Państwa oraz swoich kontrahentów,

c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia w sposób zaproponowany w ofercie i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 i 2

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia* w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych poniżej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu.

1) aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert,

2) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ustawy i, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych wg zał. nr 2,

Warunki materialne
Opis oferowanego przedmiotu zamówienia.
Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymogom określonym przez zamawiającego
- katalog lub barwne fotografie oferowanego modelu,
- dokument potwierdzający, że przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i stosowania
np.: atest PHZ.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
specjalista ds. zamówień publicznych - Renata Markiewicz, tel.056 63 98 166
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem:
ST. mistrz ds. wywozu – Wojciech Dąbrowski, tel. 056 63 98 121

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 24.06.2008 r., godz. 10.00
Termin otwarcia ofert 24.06.2008 r. godz 10.15, sala 312
Okres związania ofertą 30 dni

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena - 100 %

SIWZ jest dostępna ( do pobrania) na stronie internetowej www.mpo.torun.pl
oraz w kasie w siedzibie Zamawiającego w cenie 15,03zł/ netto +22% VAT lub na pisemny wniosek za zaliczeniem pocztowym.

siwz - wersja pdf
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2008-06-16 11:04
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2008-06-16 11:04
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2008-07-09 11:41
Ilość odsłon: 1028
Repozytorium zmian
drukuj