Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4693522
ostatnia edycja treści:
2024-07-16 10:59:32

Zamówienie publiczne

data:2008-07-23
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:RS/ZP-17/08
rodzaj:usługa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Remont samochodów

Przedmiot zamówienia: Remont samochodów – prace blacharsko – lakiernicze
CPV: 50 11 21 10 - 7
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest remont 6 samochodów ciężarowych w zakresie prac blacharsko – lakierniczych. Zamawiający będzie sukcesywnie dostarczał samochody do warsztatu
w terminach uzgodnionych przez strony.

Termin wykonania zamówienia: od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2008 r.
Realizacja przedmiotu zamówienia będzie sukcesywna zgonie z harmonogramem:
Pojazd nr 1 – 30.08.2008 r.; Pojazd nr2 – 30.08 2008 r.; Pojazd nr3 – 30.09.2008 r.; Pojazd nr4 – 15.09.2008 r.; Pojazd nr5 – 31.12.2008 r.; Pojada nr6 – 15.10.2008 r.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Każdy wykonawca może złożyć ofertę na wybraną przez siebie część, jedną lub kilka ( jako jedną część zamówienia zamawiający uważa remont jednego samochodu) lub na całe zamówienie.

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny tych warunków
1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art.22.1 ustawy:

a) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
tj.: będą w stanie finansować zamówienie do czasu otrzymania płatności, przez cały okres realizacji zamówienia będą się znajdowali sytuacji finansowej umożliwiającej terminowe regulowanie zobowiązań wobec Skarbu Państwa oraz swoich kontrahentów,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności wykonawcy, którzy:
wykonywali w okresie 3 ostatnich lat przed dniem wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne (usługi wykonane po 22. 07.2005), a jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie lub wykonują (w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych) minimum 3 usługi polegającą na wykonaniu blacharki i lakierowania pojazdów samochodowych o wartości każdej z nich nie niższej niż 5 000 zł/netto i oświadczą, że wykonali wskazane w wykazie usługi w sposób należyty,
oraz Wykonawcy, którzy posiadają warsztaty naprawcze w odległości nie większej niż 60 km od siedziby Zamawiającego licząc dojazd najkrótszą drogą publiczną.

c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 i 2

2) Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia*
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt4 niniejszej siwz .

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w pkt3.

1) aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert,

2) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ustawy i, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych wg zał. nr 2,

3) wykaz wykonanych dostaw, o których mowa w pkt3 .1 lit b) - wg zał. nr 3 oraz oświadczenie potwierdzające należyte wykonanie wskazanych w wykazie dostaw,

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymogom określonym przez zamawiającego

Opis przedmiotu zamówienia wg zał.5

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
specjalista ds. zamówień publicznych - Renata Markiewicz, tel.056 63 98 166
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem:
Kierownik Wydziału Sprzętu i Transportu – Kazimierz Witt, tel. 056 63 98 141

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 31.07. 2008 r., godz. 10.00
Termin otwarcia ofert 31.07. 2008 r. godz 10.15, sala 312.
Okres związania ofertą 30 dni

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena - 100 % [dla każdego pakietu]

SIWZ jest dostępna ( do pobrania) na stronie internetowej www.mpo.torun.pl
oraz w kasie w siedzibie Zamawiającego w cenie 20,4 zł/ netto +22% VAT lub na pisemny wniosek za zaliczeniem pocztowym.

siwz - pdf

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2008-07-23 08:18
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2008-07-23 08:18
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2008-08-14 07:34
Ilość odsłon: 1168
Repozytorium zmian
drukuj