Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4403323
ostatnia edycja treści:
2024-05-16 09:59:35

Zamówienie publiczne

data:2008-08-22
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:RB/ZP-18/08
rodzaj:roboty budowlane
tryb:przetarg nieograniczy
przedmiot: Roboty remontowe obiektów budowlanych - termomodernizacja

Przedmiot zamówienia: Roboty remontowe obiektów budowlanych w zakresie termomodernizacji
CPV: 45 45 30 00 – 7
Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych polegających na wykonaniu modernizacji systemu ciepłowniczego na terenie siedziby MPO Sp. z o. o. w Toruniu (część I ) zgodnie z załączonym projektem (rys1,2,3 ) i wykonanie robót budowlanych z zakresu izolacji cieplnej (część II) polegających na wymianie okien i drzwi zewnętrznych oraz dociepleniu ścian płytami styropianowymi.
1.Ilość okien do wymiany - 9 szt.
2. Łączna powierzchnia okien 45,665 m2
3.Ilość drzwi do wymiany 2 szt.
4. Łączna powierzchnia drzwi do wymiany 5,198 m2
5. Łączna powierzchnia do docieplenia 348,20 m2 .

Termin realizacji:
Część I – roboty instalacyjne – 15/10/2008 r.,
Część II - roboty budowlane – 15/11/2008 r.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Część I – 45 33 00 00 -6 - roboty instalacyjne w zakresie instalacji cieplnej
Część II - 45 32 10 00 – 3 I- roboty budowlane w zakresie izolacji cieplnej
Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną przez siebie część zamówienia lub na całość zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia w zakresie robót instalacyjnych.

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny tych warunków
1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art.22.1 ustawy:

a) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia,

b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.: będą w stanie sfinansować zamówienie do czasu otrzymania płatności, przez cały okres realizacji zamówienia będą się znajdowali sytuacji finansowej umożliwiającej terminowe regulowanie zobowiązań wobec Skarbu Państwa oraz swoich kontrahentów i Wykonawców który są ubezpieczeni z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz ubezpieczeni się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej,

c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia w sposób zaproponowany w ofercie i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności wykonawcy, którzy wykonali
z należytą starannością w okresie ostatnich pięciu lat prowadzenia działalności,(roboty budowlane wykonane po 20.08.2003 r.), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną (ogólnobudowlaną lub z zakresu instalacji cieplnej) o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł/netto oraz dysponuję kierownikiem budowy uprawnionym do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24.ust.1 i 2.

2) Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia*
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt4 niniejszej siwz .

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu:

1) aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert,

2) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ustawy i, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych wg zał. nr 2,

3) wykaz wykonanych prac oraz oświadczenie stwierdzające, że wskazane w wykazie roboty zostały wykonane należycie,

4) oświadczenie, że Wykonawca jest ubezpieczony tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej,

5) uprawnienia kierownika budowy wraz z potwierdzeniem jego przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa - ustawa z dnia 7 lipca 1994 Dz. U. 89, poz. 414 z późn. zm. Prawo budowlane.

4.1 Warunki materialne
Opis oferowanego przedmiotu zamówienia (zgodnie treścią zawartą w załączniku do siwz- przedmiary) ze wskazaniem w jakim systemie Wykonawca będzie wykonywał docieplenie budynków.

4. 1.1 Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymogom określonym przez zamawiającego
Nie wymagane na etapie postępowania

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
specjalista ds. zamówień publicznych - Renata Markiewicz, tel.056 63 98 166
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem - Janusz Czajkowski, tel. 056 63 98 107

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 12.09. 2008 r., godz. 10.00
Termin otwarcia ofert 12.09. 2008 r. godz 10.15, sala 312.
Okres związania ofertą 30 dni

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena - 100 % [dla każdej części]

SIWZ jest dostępna w kasie w siedzibie Zamawiającego w cenie 20,4 zł/ netto +22% VAT lub na pisemny wniosek za zaliczeniem pocztowym.


siwz - pdf

zal4-opis przedmiotu

rysunki - -1
rysunki - 2
rysunki -3

Pytania:
1. Określenie rodzaju i grubości styropianu do docieplenia ścian zewnętrznych
Odp. Styropian elewacyjny, gr. 10,00 cm, kl. twardości 15.
2. Udostępnienie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej.
Odp. Zamawiający zaprasza na wizję lokalną w celu zapoznania się z parametrami okien do wymiany w ustalonym terminie. Okna do wymiany są oknami nietypowymi.
J. Piątkowski
 Pytania

1.Manometry – termometry – co przyjąć manometry czy termometry?

2.Izolacja rurociągów – z czego? , i jakie zabezpieczenie izolacji?

3.Ruch AKP – układ automatycznej regulacji – wyjaśnienie pozycji –czego dotyczy

    montażu czy uruchomienia?

4.Montaż systemów blokowych elektrycznej regulacji – określić jakiej? występuje ciśnienia, temperatury, przepływu,

5.Gładzie gipsowe na ścianach – jedno czy dwukrotne?

6.Wszystkie pozycje dotyczące malowania – jedno czy dwukrotnie?

7.Ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi – czy to dotyczy kompletnego ocieplenia (styropian + siatka + tynk)?

8. Oczyszczenie i odtłuszczenie powierzchni blachy trapezowej ocynkowanej – czyszczenie    

    ręczne czy mechaniczne?


Ad 1 - Ad 4 -  roboty należy wykonać w zakresie przedstawionym na rysunkach
technicznych zawartych w ogłoszeniu,  są to do wykonania nowe podwęzły
ciepłownicze, w razie wątpliwości Zamawiający jak podał w ogłoszeniu , że
posiada kompletną dokumentacją techniczną na modernizacje całego systemu
ogrzewania, która  zostanie udostępniona do wglądu w siedzibie Zamawiającego
po  uprzednim uzgodnieniu terminu .
Ad 5 - Ad 7 - Zamawiający zastrzegł w ogłoszeniu zastosowanie jednorodnego
systemu docieplenia budynków  bez możliwości mieszania  systemów i 
stosowania zamiennej technologii jak i materiałów  i  dane zawarte ww.
pytaniach określa system docieplenia
Ad8 - Wybór sposobu  wykonania odtłuszczenia i czyszczenia powierzchni
Zamawiający pozostawia Wykonawcy. Zamawiającego w tym przypadku interesuje
skuteczność i jakość wykonanych robót.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2008-08-22 14:27
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2008-08-22 14:27
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2008-09-25 13:25
Ilość odsłon: 1163
Repozytorium zmian
drukuj