od: 2006-10-10
suma odsłon: 1995725
ostatnia edycja treści:
2020-07-06 09:15:10

Zamówienie publiczne

data:2008-08-26
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:AZ/ZP-19/08
rodzaj:dostawy
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Urządzenia do usuwania skutków zimy
Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń do usuwania skutków zimy – samochodowego pługu odśnieżnego i piaskarki z układem zraszania.

(urządzenia używane w rolnictwie)
CPV: 29.31.00.00-5
Dostawa fabrycznie nowych z roku produkcji 2008 urządzeń do usuwania skutków zimy –jednego samochodowego pługa odśnieżnego o masie całkowitej powyżej 13 ton z systemem zabezpieczenia przed uszkodzeniem przy najechaniu na przeszkody. zakres prędkości odśnieżania 25-60 km/godz. ciężar pługa 430- 470 kg. odkładnica w całości wykonana z tworzywa sztucznego, dwuwarstwowa i jednej piaskarki samochodowej z układem zraszania środka uszarstniającego solanką. zbiornik na środek uszarstniający o poj. min.5 m3, pojemność zbiornika wodnego min.1,7 m3. urządzenia przystosowane do montażu na podwoziu samochodowym z systemem hakowym wg DIN 30722, skrzyni ładunkowej lub ramie pojazdu.

Termin realizacji: 30 września 2008 r.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny tych warunków
1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki zawarte
w art.22.1.
a) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia,

b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
tj.: będą w stanie sfinansować zamówienie do czasu otrzymania płatności, przez cały okres realizacji zamówienia będą się znajdowali sytuacji finansowej umożliwiającej terminowe regulowanie zobowiązań wobec Skarbu Państwa oraz swoich kontrahentów,

c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia w sposób zaproponowany w ofercie i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności wykonawcy, którzy wykonali
z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat prowadzenia działalności, (dostawy wykonane po 25.08.2005 r.), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną dostawę maszyn i urządzeń o podobnym charakterze ( w tym maszyny rolnicze) o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł/netto,

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24.ust.1 i 2.

2) Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia*
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych poniżej.

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w pkt3.

2) aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert,

3) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ustawy i, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych wg zał. nr 2,

4) wykaz wykonanych prac oraz oświadczenie stwierdzające, że wskazane w wykazie dostawy zostały wykonane należycie.

4.1 Warunki materialne
Opis oferowanego przedmiotu zamówienia wg treści zawartych w załączniku do siwz.

4. 1.1 Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymogom określonym przez zamawiającego
Nie wymagane na etapie postępowania

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
specjalista ds. zamówień publicznych - Renata Markiewicz, tel.056 63 98 166
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem – Kierownik Wydziału Sprzętu i Transportu
Kazimierz Witt, tel. 056 63 98 141

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 03.09. 2008 r., godz. 10.00
Termin otwarcia ofert 03.09. 2008 r. godz 10.15, sala 312.
Okres związania ofertą 30 dni

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena - 100 %

SIWZ jest dostępna ( do pobrania) na stronie internetowej www.mpo.torun.pl
oraz w kasie w siedzibie Zamawiającego w cenie 20,4 zł/ netto +22% VAT lub na pisemny wniosek za zaliczeniem pocztowym.
siwz - pdf  
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2008-08-26 09:27
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2008-08-26 09:27
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2008-09-11 08:36
Ilość odsłon: 724
Repozytorium zmian
drukuj