Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4645091
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2008-08-28
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:UP/ZP-20/08
rodzaj:usługa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Projektowanie zieleni

Przedmiot zamówienia: Usługa projektowania zieleni
CPV: 77.31.00.00-6; E019-9
Szczegółowe określenie przedmiotu:
Zakres przedmiotowego zamówienia publicznego obejmuje:
- lokalizacja- Miejskie Składowisko Odpadów w Toruniu przy ul. Kociewskiej.
- inwentaryzację istniejącego pasa zieleni,
- określenie wytycznych pielęgnacji i ewentualnej przebudowy istniejącego pasa zieleni,
- opracowanie projektu uzupełniającego - rozbudowy istniejącego zadrzewienia i zakrzewienia w celu spełnienia wymagań prawnych,
- sprawowanie nadzoru autorskiego nad wykonaniem projektu,
- szerokość pasa zieleni 10 m.

Podstawa prawna - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. nr 61, poz. 549)
§ 11. 1. Składowisko odpadów otacza się pasem zieleni złożonym z drzew i krzewów, w celu ograniczenia do minimum niedogodności i zagrożeń powstających na składowisku odpadów w wyniku emisji odorów i pyłów, roznoszenia odpadów przez wiatr, hałasu i ruchu drogowego, oddziaływania zwierząt, tworzenia się aerozoli oraz pożarów.

Termin realizacji: 5 tygodni od daty zawarcia umowy

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny tych warunków
1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art.22.1 ustawy:

a) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia,

b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.: będą w stanie sfinansować zamówienie do czasu otrzymania płatności, przez cały okres realizacji zamówienia będą się znajdowali sytuacji finansowej umożliwiającej terminowe regulowanie zobowiązań wobec Skarbu Państwa oraz swoich kontrahentów,

c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia w sposób zaproponowany w ofercie i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności wykonawcy, którzy dysponują osobą pełniącą funkcję projektanta, która posiada wykształcenie z zakresu leśnictwa lub ogrodnictwa i legitymuje się minimum 3 letnim doświadczeniem zawodowy, a także wykonawcy, którzy wykonali z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat prowadzenia działalności, (usługi wykonane po 25.08.2005 r.), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jeden projekt o podobnym charakterze (za podobny w charakterze będzie uważany projekt rekultywacji terenów dysfunkcyjnych lub składowiska odpadów, pasów ochronnych np.; przy drogach lub autostradach, parków,) wartości nie mniejszej niż 40 000 zł/netto.

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24.ust.1 i 2.

2) Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia*
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych poniżej.

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w pkt3.
1) aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert,

2) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ustawy i, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych wg zał. nr 2,

3) wykaz wykonanych prac oraz dokumenty (np. referencje) stwierdzające, że wskazane
w wykazie usługi zostały wykonane należycie,

4) informacja na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia osoby wskazanej przez wykonawcę do pełnienia funkcji projektanta.

4.1 Warunki materialne
4. 1.1 Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że oferowane usługi odpowiadają wymogom określonym przez zamawiającego

Dokumentacja projektowa, która obejmuje również przedmiar robót i kosztorys.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
specjalista ds. zamówień publicznych - Renata Markiewicz, tel.056 63 98 166
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem – Kierownik Wydziału Gospodarki Odpadami
Adam Janowski, tel. 056 623 13 02

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 09.09. 2008 r., godz. 10.00
Termin otwarcia ofert 09.09. 2008 r. godz 10.15, sala 312.
Okres związania ofertą 30 dni

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena - 100 %

SIWZ jest dostępna ( do pobrania) na stronie internetowej www.mpo.torun.pl
oraz w kasie w siedzibie Zamawiającego w cenie 20,4 zł/ netto +22% VAT lub na pisemny wniosek za zaliczeniem pocztowym.

SIWZ - pdf

Załącznik 1 - pdf

Załącznik 2 - pdf

Załącznik 3 - pdf

Załącznik 4 - pdf

Załącznik 5 - pdf

pyt i odpowidzi

 

W dniu 02.09.2008 r. do Zamawiającego wpłynęły  pytania dotyczące przedmiotu zamówienia o następującej treści.

 

  1. Proszę o podanie dokładnego zakresu opracowania – czy inwentaryzacja zieleni ma zostać wykonana na całym terenie?
  2. Jaki stopień szczegółowości inwentaryzacji zieleni (szczegółowa z pomiarem każdego drzewa i krzewu osobno, czy ogólna w formie opisowej)?
  3. Czy są jakieś sugestie co do nowowprowadzonego składu gatunkowego drzew i krzewów?
  4. Określa się minimalną szerokość pasa zieleni jako 10m, a czy są jakieś wskazania co do maksymalnego zasięgu?
  5. W opracowaniu „Ocena stateczności zbocza” we wnioskach (pkt 4) zaleca się zaprojektowanie uszczelnienia powierzchni zbocza dla ułożenia warstwy gleby – czy zaprojektowano taką  konstrukcję?

 

Ad.1 Inwentaryzacja istniejącego pasa zieleni ma dotyczyć wyłącznie terenu, w którym zostanie założony pas ochronny składowiska, na pozostałej części nie ma konieczności inwentaryzacji.

Projektowany pas ochronny będzie stanowił pierścień okalający wokół składowisko, o szerokości minimum 10m, usytuowany na zboczu po wewnętrznej stronie ogrodzenia,        od  podstawy skarpy  w  kierunku  wierzchołka  składowiska.

 

Ad.2 W inwentaryzacji istniejącego pasa zieleni nie jest wymagane dokonywanie pomiarów każdego drzewa i krzewu, wystarczy podanie  składu gatunkowego i  ilości sztuk.

 

Ad.3 Nie wskazujemy składu gatunkowego roślin, projektant zieleni zgodnie ze sztuką winien na podstawie posiadanej wiedzy i doświadczenia oraz biorąc pod uwagę specyficzne i trudne warunki siedliskowe, opracować najkorzystniejszy dobór drzew i  krzewów.

 

Ad.4 Szerokość pasa ochronnego składowiska powinna spełniać wymagania prawne w tym zakresie, przy czym  nie planujemy nasadzeń na całej szerokości skarpy.

 

Ad.5 Nie zaprojektowano uszczelnienia powierzchni zbocza dla ułożenia warstwy gleby.

 

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2008-08-28 12:09
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2008-08-28 12:09
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2008-09-29 08:38
Ilość odsłon: 1434
Repozytorium zmian
drukuj