Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4424589
ostatnia edycja treści:
2024-05-16 09:59:35

Zamówienie publiczne

data:2008-10-14
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:UT/ZP-21/08
rodzaj:usługi
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Usługi transportu odpadów

Przedmiot zamówienia: Usługi transportu odpadów

CPV: 90.61.20.00-9


Szczegółowe określenie przedmiotu:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wraz z transportem ziemi odpadowej z wykopów, niwelacji i równania terenu, wymiany gruntu o kodzie odpadu – 17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 07 05 05 o łącznej ilości 20 000 Mg. Koszt realizacji przedmiotu zamówienia winien obejmować ziemie, załadunek, transport na Miejskie Składowisko Odpadów w Toruniu przy ul. Kociewskiej oraz załadunek w wyznaczonym miejscu. Urobek nie może zawierać innych zanieczyszczeń. Transportu urobku winien być wykonany samochodami typu wywrotka.

Termin realizacji: 29 grudnia 2008 r.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny tych warunków
1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art.22.1 ustawy:
a) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia,

b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
tj.: będą w stanie sfinansować zamówienie do czasu otrzymania płatności, przez cały okres realizacji zamówienia będą się znajdowali sytuacji finansowej umożliwiającej terminowe regulowanie zobowiązań wobec Skarbu Państwa oraz swoich kontrahentów,

c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia w sposób zaproponowany w ofercie i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności wykonawcy, którzy wykonali
z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat prowadzenia działalności, (dostawy wykonane po 14.10.2005 r.), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną usługę transportu odpadów o wartości nie mniejszej niż
25 000 zł/netto.

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24.ust.1 i 2.

2) Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia* w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych poniżej. 

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w pkt3.
1) aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert,

2) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ustawy i, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych wg zał. nr 2,

3) wykaz wykonanych prac oraz oświadczenie stwierdzające, że wskazane w wykazie usługi zostały wykonane należycie,

4) zezwolenie w zakresie transportu odpadów wydane na podstawie przepisów ustawy
O odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. 2007 r.,Nr39, poz.251 z zm.),

5) licencja na krajowy przewóz rzeczy wydana na podstawie ustawy o Transporcie drogowym
(Dz. U. z 2004 r.,Nr204, poz.2088 z zm.),

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
specjalista ds. zamówień publicznych - Renata Markiewicz, tel.056 63 98 166
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem – Kierownik Wydziału Gospodarki Odpadami
Adam Janowski, tel. 056 623 13 02

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 23.10. 2008 r., godz. 10.00
Termin otwarcia ofert 23.10. 2008 r. godz 10.15, sala 312.
Okres związania ofertą 30 dni

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena - 100 %

SIWZ jest dostępna ( do pobrania) na stronie internetowej www.mpo.torun.pl
oraz w kasie w siedzibie Zamawiającego w cenie 20,4 zł/ netto +22% VAT lub na pisemny wniosek za zaliczeniem pocztowym.

SIWZ - pdf

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2008-10-14 11:55
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2008-10-14 11:55
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2008-11-04 12:54
Ilość odsłon: 1007
Repozytorium zmian
drukuj