Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4419121
ostatnia edycja treści:
2024-05-16 09:59:35

Zamówienie publiczne

data:2008-10-15
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:AZ/ZP-24/08
rodzaj:usługa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Usługa odśnieżania i usuwania oblodzeń. Zimowe utrzymanie ulic, placów i chodników mechaniczne i ręczne

CPV   90 62 00 00-9; 90 63 00 00-2

Zamawiający oczekuje świadczenia usług polegających na usuwaniu śniegu i oblodzeń, posypywaniu ulic piaskiem lub innym materiałem uszarstniającym takim jak: sól, chlorek wapnia lub mieszaniny piasku ze solą za pomocą sprzętu rolniczego – ciągników rolniczych o masie całkowitej do 3500 kg będących w posiadaniu wykonawców z osprzętem (pług śnieżny i rozsiewacz materiałów uszarstniających) i ręcznie. Środki uszarstniające dostarczy zamawiający. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania ustalonej przez zamawiającego technologii wykonania prac.
Zadanie I – Oczyszczanie ręczne
Zamawiający zleca zimowe utrzymanie chodników i placów na terenie miasta Torunia.
Rejon I – Starówka.
- szacunkowa powierzchnia około 10 000 m2,•
- szacunkowa krotność świadczenia przedmiotu zamówienia wynosi 50.
Rejon II – pozostałe dzielnice miasta
- szacunkowa powierzchnia około 10 000 m2
- szacunkowa krotność świadczenia przedmiotu zamówienia wynosi 50.

Zadanie II – Oczyszczanie mechaniczne
Zamawiający dokonał podziału obszaru gminy miasta Toruń na 3 strefy utrzymania zimowego. Każdy z wykonawców będzie wykonywał usługę utrzymania dróg i placów w wybranym przez siebie rejonie.
Szacunkowa wielkość zamówienia dla każdej części zamówienia wynosi po:
- 500 godzin efektywnego czasu pracy,
- 100 godzin nie efektywnego czasu pracy.

Termin wykonania zamówienia: 10.11.2008 r. – 31.03.2009r.

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych
Każdy z wykonawców może złożyć ofertę na wybraną przez siebie część lub na całe zadanie.
Zadanie I – Ręczne odśnieżanie i usuwanie oblodzeń
Część 1 – rejon nr1 - Starówka
Część 2 - rejon nr2 – pozostałe dzielnice miasta
Zadanie II- Mechaniczne odśnieżanie i usuwanie oblodzeń
Część 1 – rejon nr1 Zespół staromiejski i obrzeża
Część 2 - rejon nr2 Lewobrzeżna część miasta
Część 3 – rejon nr3 Prawobrzeżna część miasta

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny tych warunków
1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art.22.1 ustawy:
a) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia,

b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
tj.: będą w stanie sfinansować zamówienie do czasu otrzymania płatności, przez cały okres realizacji zamówienia będą się znajdowali sytuacji finansowej umożliwiającej terminowe regulowanie zobowiązań wobec Skarbu Państwa oraz swoich kontrahentów,

c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia w sposób zaproponowany w ofercie i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia a w szczególności wykonawcy, którzy:
Zadanie II- posiadają minimum 1ciągnik rolniczy o masie całkowitej do 3500 kg z osprzętem (pług śnieżny i rozsiewacz piasku) z systemem GPRS i minimum 2 kierowców z uprawnieniami (prawo jazdy na ciągnik rolniczy) oraz telefon komórkowy, mogą podjąć świadczenie usługi w terminie nie dłuższym niż 2 godziny od momentu zgłoszenia przez zamawiającego konieczności przystąpienia do pracy i wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania (usługi wykonane po dniu 15.10.2005 r., również obecnie wykonywane świadczenia okresowe lub ciągłe ), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie z należytą staranności minimum 1 usługę oczyszczania ulic/placów/chodników w warunkach zimowych lub letnich o wartości nie mniejszej niż 100 000zł/netto.

Zadanie I- wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania (usługi wykonane po dniu 15.10.2005 r., również obecnie wykonywane świadczenia okresowe lub ciągłe ), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie z należytą staranności minimum 1 usługę oczyszczania ulic/placów/chodników w warunkach zimowych lub letnich o wartości nie mniejszej niż 85 000zł/netto.

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24.ust.1 i 2.

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia* w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych poniżej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu
.

1) aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert,

2) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ustawy i, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych wg zał. nr 2,

3) wykaz sprzętu - wg zał. 4,

4) wykaz wykonanych prac wraz z oświadczeniem, że wskazane w wykazie usługi zostały wykonane z należytą starannością.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
specjalista ds. zamówień publicznych - Renata Markiewicz, tel.056 63 98 166
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem:
Kierownik Wydziału Wywozu i Oczyszczania – Zbigniew Czyżniewski tel. 056 63 98 113

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 27.10. 2008 r., godz. 10.00
Termin otwarcia ofert 27.10. 2008 r. godz 10.15, sala 312
Okres związania ofertą 30 dni

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena - 100 %

SIWZ jest dostępna ( do pobrania) na stronie internetowej www.mpo.torun.pl
oraz w kasie w siedzibie Zamawiającego w cenie 28,56zł/ netto +22% VAT lub na pisemny wniosek za zaliczeniem pocztowym.

siwz-pdf


Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2008-10-15 11:56
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2008-10-15 11:56
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2008-11-13 10:10
Ilość odsłon: 1497
Repozytorium zmian
drukuj